POSTNÍ DOBA – kázání 1. neděle postní

JSOU období, KDY má člověk – 1)častěji rozjímat NAD kvalitou svého života, 2)PONOŘOVAT se

více DO svého nitra, 3)PRAVDIVĚ se na sebe dívat – VIDĚT ((především na sobě!!, né na druhých)) – 111)zlé, 222)i dobré – stránky § – § JSOU na to dny ((a chvíle)) – určené – KDY prožíváme zvláštní Boží přízeň – v postní době – KTEROU dnes o první neděli postní – §((a když neděli!?!?!))§ – SLAVNOSTNĚ prožíváme.

Každou tu neděli postní SE budeme moci PODÍVAT na svůj život z jiného úhlu pohledu – konkrétně dnes – JE TO PROBLÉM boje mezi dobrem a zlem – 1)A TO už v počátcích, 2)PŘI pokušení!!, KDY správné jednání NÁM pomáhá UKÁZAT hned sám Ježíš – V SITUACI, když se dokonce i on sám SETKÁVÁ s ďáblem – 1)DALO by se říct v té nejzbožnější chvíli, 2)KDY by to člověk nejméně čekal – KDYŽ se postí ((a modlí)) NA poušti.

POKUŠENÍ je staré JAKO lidstvo samo – PROŽÍVÁ ho každý člověk!! – TEDY!?, i Ježíš!! – ŽE DOKONCE i k němu!!, ((k synu Božímu)) –1)PŘISTUPUJE ďábel, 2)A ÚTOČÍ na tři nejcitlivější místa – ((KTERÉ má každý člověk)).

PRVNÍM tím citlivým místem JE otázka tělesných potřeb. ĎÁBEL, říká ((vnuká)) vyhladovělému Ježíši – KDYŽ jsi syn Boží, řekni tomuto kamenu, ABY se stal chlebem!! – 1)JEŽÍŠ!?, má půst KONEČNĚ za sebou!!, 2)NYNÍ má hlad, 3)MŮŽE si dovolit PO dlouhých čtyřiceti dnech SE hned najíst!!! – ((TOLIK na to čekal, TOLIK se na to těšil)) – TAK bychom přemýšleli my!!, JEŽÍŠ, však přemýšlí ((a jedná)) jinak, a i když „že“ se už nepostí!!, odpovídá jednoduše a jasně ďáblovi ((tomuto pokušení)) – NEJEN chlebem ŽIV je člověk.

Druhým citlivým místem každého člověka JE problém vlastnictví čehokoli. ĎÁBEL, ukázal Ježíšovi veškeré bohatství světa, A ŘEKL – dám ti všechnu jejich moc a slávu, ((NABÍZÍ co není jeho, CO je jenom dočasné)) – KDYŽ se MI!! – budeš klanět, ((můžeme říct – 1)KLAŇ se alespoň nějakému stvoření, 2)ŽIJ pro tělo, hmotu, 3)POSTAV to cokoli stvořené ((klidně i sebe)) NA místo, KDE má být Bůh)) – JE TO staré známé pokušení – PŘESTAŇ se klanět ((sloužit)) Bohu – 1)KLAŇ se něčemu, 2)PRO TO NĚCO!!, se!!, obětuj, 3)PRO TO NĚCO obětuj svůj – čas, mládí, zdraví, život, nebo alespoň rodinu, vztahy – 111)KLAŇ se sám sobě, 222)NEPOSLOUCHEJ Boha)).

Třetím citlivým místem člověka JE touha PO výjimečnosti. ĎÁBEL, ((pokušení)) – ÚTOČÍ i na toto místo!! – CHCE, aby Ježíš SKOČIL ze střechy chrámu – ((BUDE lítat, BUDE tak senzační)). JEŽÍŠ, však odmítá I TUTO nabídku – když říká – NEBUDEŠ pokoušet Pána, ((svého Boha)) – MŮŽEME dodat v jakékoli oblasti našeho života – 1)ŽE nepůjdeme proti přirozenosti lidského života, ((lásky)), 2)ŽE nebudeme odmítat BOŽÍ nadpřirozenost ((pomoc, milosti, svátosti)), 3)ŽE nebudeme POKOUŠET Boží milosrdenství, 4)A PODCEŇOVAT smrtelné nebezpečí hříchu ((zla, pokušení)).

ĎÁBEL ((zlo)) si dovolil POKOUŠET samotného Božího syna!! – TĚMI nejobyčejnějšími ((nejubožejšími)) pokušeními, KTERÉ každý HNED prohlédne, ((NATOŽ Ježíš!!)) § – § ZKUSIL TO, ale neuspěl. HORŠÍ je to s námi ((u nás)) – ŽE není!!, člověka, ((kromě Ježíše)) – KTERÝ by – 1)buď na některé z těchto tří pokušení, 2)((NEBO i na všechny tři, a další k nim navazující)) – neslyšel.

SAMO pokušení JEŠTĚ není hříchem – DOKONCE!?!?, je snad i ZNAKEM – že patříme Bohu!! – KDYŽ se nás zlo SNAŽÍ odvést ((je o nás zájem!!, ZE strany zla)).

KDYŽ nás ((že prý)) NIC nepokouší!?, MŮŽE to být i nebezpečný signál!!, ŽE není potřeba pokoušet!?, KDYŽ se tak pěkně VZDALUJEME od Boha.

1)Buďme střízliví a bděme!!, NÁŠ protivník, ((ďábel)) – OBCHÁZÍ jako řvoucí lev, A HLEDÁ!?!?, koho by pohltil – ((NÁM říká apoštol Petr)), 2)NEBO!?, kdo si myslí že stojí – AŤ si dá pozor, ABY nepadl – ((NÁM zase říká apoštol Pavel)), 3)a sám Ježíš NÁM rovnou PŘEDSTAVUJE – 1)pokušení prakticky, 2)I BOJ proti němu!!.

TAKTO vidíme – 1)ŽE zlo JE realita s velkou mocí, ((a vychytralostí)), 2)A ŽE chtění zla ((a hříchu)) – JE jediné – ničit a zničit – SOULAD – mezi Bohem, lidmi, a světem.

ÚVOD ke mši svaté – když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času. COŽ o to!?, dokud jsme na zemi pokušení nikdy neskončí – jakékoli!!.