Křest

Křest je první ze třech svátostí, které nás uvádí do křesťanského života. Křest znamená ponořit se do Kristovy smrti, umřít starému způsobu podle hříchu a znovu se narodit v Duchu svatém k novému životu – stát se novým stvořením. Pokřtěn může být každý člověk, který ještě nebyl pokřtěný. U dítěte se zaručují rodiče (alespoň jeden z rodičů), že dítě povedou k Bohu, k životu v Církvi.

Co je zapotřebí ke křtu dítěte:

  • Předpokládá se, že rodiče chtějí, aby dítě bylo pokřtěno, budou rozvíjet dar víry a chránit Boží život v dítěti.
  • rodný list dítěte
  • oddací list rodičů
  • Křtu předchází příprava rodičů, kde se s knězem probírají základní pravdy víry. Pro ty, kteří nepravidelně navštěvují nedělní mše svaté, se doporučuje během přípravy se účastnit nedělních bohoslužeb ve farnosti, aby prožili zkušenost, že Církev se schází, žije a modlí se.
  • Kmotr by měl být praktikující křesťan, který chodí ke sv. přijímání, byl biřmován. Je zapotřebí přinést křestní potvrzení o křtu od kmotra.
  • Termín křtu se domlouvá osobně, podle možnosti.

I přesto, že nemusíte splňovat všechny požadavky, zkontaktujte se s panem farářem a osobně to proberte. Vždy se dá najít cesta, když je touha a vůle si vzájemně naslouchat.

Křest dospělých

U dospělých probíhá delší příprava, která trvá asi rok až rok a půl. Záleží podle intenzity setkávání. Je potřeba probrat postupně katechismus katolické víry a být uváděn do života církve. Při přípravě nejde o čas, ale hloubku pochopení víry – život s Bohem. Příprava ke křtu (eucharistii, sv. smíření) začíná od září na faře, je možné se přihlásit i později. Setkávání by probíhalo co 14 dnů na faře. Nejlépe se obraťte na kněze a osobně se domluvte.