6. neděle velikonoční, sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

18.5. pondělí – 17:30 Vlaštovičky – MŠE svatá ze svátku z 16. května v kapli sv. Jana Nepomuckého – JEMUŽ je kaple zasvěcená.

19.5. úterý – NENÍ MŠE SVATÁ

20.5. středa – 17:30 Jaktař – památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

21.5. čtvrtek – 17:30 Milostovice – slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. ZAČÍNÁ devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

——-– ——7:00 Jaktař, kaple sv. Jana Sarkandera na faře – slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. ZAČÍNÁ devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.

22.5. pátek – 17:30 Jaktař –

23.5. sobota – NENÍ MŠE SVATÁ –

24.5. neděle – 7:15 Jaktař – 7. neděle velikonoční.

————–9:30 Jaktař – 7. neděle velikonoční.

PO mších svatých JSOU v měsíci květnu LITANIE k Panně Marii.

SBÍRKA minulé neděle byla 2800,– kč, Pán Bůh zaplať za Vaše dary

S účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. platí pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,

− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.