Manželství

Manželské spojení muže a ženy, které Stvořitel založil a vybavil vlastním zákonitostmi, je svou přirozeností zaměřeno na společenství a dobro manželů a plození a výchovu dětí. Podle prvotního Božího plánu je manželské spojení nerozlučitelné, jak potvrzuje Ježíš Kristus: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ (Mk 10,9). Svátost manželství vytváří mezi manželi trvalé a výlučné pouto. Sám Bůh zpečeťuje souhlas manželů. Kromě toho svátost manželství uděluje manželům milost nebytnou k dosažení svatosti manželským životem a odpovědným přijímáním dětí a jejich výchovou.

Církevní manželství, které se uzavírá v kostele, může přijmout každý pokřtěný. Minimálně 3 měsíce před plánovaným termínem svatby je potřeba sepsat církevní protokol na faře. Poté si vyřídit osvědčení na matrice v místě, kde svatba má proběhnout (tedy u nás). Součástí svatby je i příprava, která probíhá na faře.

Co je potřeba si vzít s sebou:

  • občanský průkaz
  • potvrzení o křtu (které nesmí být starší než 3 měsíce od data svatby, stačí jej přinést až během příprav).