Ministranti

Slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Co dělá ministrant a kdo se jím může stát?

Ministrant svou službou pomáhá knězi během jeho vlastní služby ke chvále Boží a k posvěcení lidí. K tomu jsou všichni zájemci formováni. Během roku spolu také podnikají několik pravidelných aktivit a setkávají se pro radost a načerpání energie.

Pravidelné akce pro ministranty

MINIFOR aneb ministrantská formace, která je zaměřená především na ministranty 15+. Jejím cílem, je zdokonalovaní znalostí jednotlivých ministrantů, a to i praktickým nácvikem liturgie.

Diecézní setkání ministrantů, které se koná každý rok v jiném městě Ostravsko-Opavské diecéze. Jejím cílem je společné setkávání, formace, hledání těch, kteří jsou schopni vést a formovat ministranty, ale také setkání s otcem biskupem a slavení společné mše svaté. Hry a rébusy, běhání a sportování tu nikdy nechybí.

Kdo se může stát ministrantem?

Služba ministrantů není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě, to však není problém. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého.

Přihlásit se můžeš u pana faráře nebo v sakristii kostela.

Kontakt:
R. D. Mgr. Marek Večerek
Telefon: ‭+420 734 435 276‬
E-mail: rkf.opavakaterinky@doo.cz

Patroni ministrantů:

  • sv. Václav
  • sv. Dominik Savio
  • sv. Tarsicius

Aktuálně konané akce:

  • 22 – 24. 9. 2022 Ministrantské soustředění Bohušov ve Slezsku