Slavnost VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – Velikonoční oktav
Neděle –2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

• Zítra v pondělí bude jenom ranní mše svatá v 7.15 hod.
• Tento týden začíná také výuka náboženství.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na téma: Křesťanská čistota.
• V pátek po večerní mši svaté bude společná adorace (místo prvního pátku) bude se modlit za další rodiny: Černí, Rinasovi, Rigovi, Štenclovi st., Komárkovi

• Sobotní večerní mše svatá bude v Milostovicích v 18.00 hod. Od 19.00 hod. bude setkání s biřmovancemi

• V sobotu 25. dubna bychom jeli na pouť do Králík, prosím pište se zájemci na papír vzadu v kostele.

• Rád bych na závěr, chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o pěkné prožívání velikonočního tridua – uklizečkám, těm, kteří nazdobili kostel; schole, ministrantům, varhaníkům, i těm, kteří pomohli vyleštit svícny, těm, kteří dělali technické zabezpečení, jsem si vědem, že mnohé z Vás to stalo hodně času a jsem za to Pánu Bohu vděčný, protože bez vaší práce by liturgie nebyla nádherné prožívána. A v neposlední řadě, bych chtěl také poděkovat vám všem, kteří jste se účastnili, že jsme společně mohli proniknout tajemství velikonoční oběti.

• Přeji šťastné a požehnané velikonoce plné velikonoční naděje, že Ježíšova láska je mocnější než strach a smrt. Ať vás naplní radost z Kristova vítězství a je vám celoživotní oporou a věčnou nadějí, že s ním budete jednou přebývat navěky.

• Všechny zveme do FARNÍ KAVÁRNY po mši svaté.