Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky z 29. neděle v mezidobí

 • Stále trvají mimořádná opatření, která v našich kostelích dodržujeme. Farníci mohou žádat ve kterýkoli vhodný čas o udělení sv. svátostí. Zvláště bude možnost přijmout sv. přijímání bezprostředně po nedělních mší svatých v Jaktaři v 7:45 h. a 8:30 h. a Kateřinkách v 9:45 h. a 10:30 h. Dnešní mše sv. v 8:00 h. a příští neděli opět v 8:00 h. jsou vysílány online na našich farních stránkách.
 • Nezapomeňte, že se v noci ze soboty na neděli mění čas z 3:00 h. na 2:00 h.
 • Ve středu bude opět v 19:00 h. na faře v Jaktaři katecheze pro dospělé. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Příští neděli by měla proběhnout měsíční sbírka na opravy – v Jaktaři doplacení opravy varhan a v Kateřinkách na splacení dluhu. Prosím ty věřící, kteří se nezúčastní bohoslužeb, aby pomohli farnostem odesláním daru na farní účet, který je na internetových stránkách.
 • Vše, co se týká „Otčenáškových modliteb“, platí: Vzadu jsou připravené lístečky, které je možné si vzít domů a vypsat jména zemřelých (ne živých), za které prosíte o modlitbu. Vyplněné lístečky můžete pak přinést po mši svaté do sakristie a zanechat je tam s určitým darem. Za tyto zemřelé se pak budeme společně modlit a bude za ně sloužena mše svatá v Jaktaři 1. 11. a v Kateřinkách 2. 11. Také budou poslány úmysly těchto mší sv. do pohraniční.
 • Ve farnosti Jaktař hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 10. do 25. 10. 2020

Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

 • Dnes proběhne v Jaktaři na konci mše svaté požehnání obnovených varhan a bezprostředně po mši svaté bude krátký koncert. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
 • Z důvodu nouzového stavu je misijní neděle z rozhodnutí biskupů s veškerým programem odložena.
 • I v našich farnostech musíme dodržovat vládní ustanovení, ale mše svaté se rušit nebudou, jelikož to není vyžadováno. Přibydou mše sv. s nedělní platností a v neděli bude slouženo více mší svatých, aby se alespoň několik věřících mohlo zúčastnit. Mše sv. budou slouženy jako „tiché“. Prosím, aby se věřící rozdělili na tyto bohoslužby. Přednost mají ti, kteří dali sloužit intenci mše sv. Do počtu účastníků se nezapočítávají přisluhující.
 • Vše, co se týká „Otčenáškových modliteb“, platí: Vzadu jsou připravené lístečky, které je možné si vzít domů a vypsat jména zemřelých, za které prosíte o modlitbu. Uvádějte prosím pouze jména zemřelých. Vyplněné lístečky můžete pak přinést po mši svaté do sakristie a zanechat je tam s určitým darem. Za tyto zemřelé se pak budeme společně modlit, bude za ně sloužena mše svatá a také budou poslány úmysly těchto mší sv. do pohraniční.
 • Ve farnosti Jaktař hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 10. do 18. 10. 2020

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

 • Dnes proběhla sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Vyučování náboženství probíhá v Jaktaři v církevní škole podle rozvrhu. V Kateřinkách začíná 1. 10. a bude každý čtvrtek v 12:30 hod. (1. a 2. třída) a 13:30 hod. (3. a 4. třída). Pokud máte ve svém okolí děti, které ještě nejsou přihlášené, nahlaste je, prosím, co nejdříve.
 • Adorace Nejsvětější svátosti oltářní bude ve farnosti Jaktař každou středu od 17:00 hod. V Kateřinkách pak každý pátek od 17:00 hod.
 • Příprava nových ministrantů bude v Kateřinkách každý pátek po mši sv. 10. 10. má proběhnout ministrantská pouť na Cvilín. Na podrobnostech se domluvíme individuálně.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce, vyměňují se kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna a knihovna.
 • Katecheze pro dospělé, zvláště pro ty, kteří by chtěli přijmout iniciační svátosti, začne ve středu 7. 10. v 19:00 hod. a bude co dva týdny.
 • Po určité době sledování situace jsem přistoupil k úpravě pořadu bohoslužeb, který považuji pro nynější situaci za definitivní. Ve čtvrtek nebude v Jaktaři ranní mše sv., ale bude se střídat večerní mše svatá ve Vlaštovičkách, Milostovicích a farním kostele. V neděli bude po mnoha žádostech mše sv. v Jaktaři v 8:00 hod. a v Kateřinkách v 9:15 hod. Prosím farníky, aby se snažili přizpůsobit těmto časům a případné nepříjemnosti s těmito časy přijímali jako oběť.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 9. do 4. 10. 2020

Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

 • Dnes proběhla měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Ve středu 23. 9. by měla proběhnout pouť seniorů v kostele sv. Kříže v Opavě v 9:00 hod. Avšak její uskutečnění záleží na epidemiologické situaci. Pouť za kněžské povolání a rodiny, která měla být ve Frýdku 3. 10., je omezena na místní věřící. Ostatní se mají připojit k modlitbě ve svých domovech.
 • Příští neděli bude v naší farnosti sbírka na církevní školy.
 • Shromažďujeme přihlášky do náboženství. V nejbližší době bude sestaven rozvrh hodin.
 • Katecheze pro dospělé, zvláště pro ty, kteří by chtěli přijmout iniciační svátosti, začne od října.
 • Chci pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava bude v Kateřinkách po pátečních mších svatých od 25. 9. V Jaktaři budou ministrantské schůzky co dva týdny v sobotu od 9:30 hod.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 9. do 27. 9. 2020

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Ve středu je památka sv. Ludmily, mučednice a patronky českých zemí. Je to den modliteb za církevní školství. Církevní škola v Jaktaři srdečně zve na zahradní slavnost v 15:00 hod.
 • Příští neděle je třetí nedělí měsíce, bude měsíční sbírka na opravy.
 • Shromažďujeme přihlášky do náboženství. V nejbližší době bude sestaven rozvrh hodin.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.
 • Chtěl bych pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava bude v Kateřinkách po pátečních mších svatých od 25. 9. V Jaktaři bude příprava během ministrantských schůzek, které začínají v sobotu 19. 9. a budou co dva týdny.
 • Úřední hodiny, kdy je možné domluvit přijetí sv. svátostí, vydat potvrzení o křtu či vyřídit další záležitosti, budou bezprostředně po mších svatých v Jaktaři ve středu a v Kateřinkách v pátek. Domluvit zaopatření nemocné osoby nebo zařídit pohřeb je možné kdykoli po telefonické domluvě.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 9. do 20. 9. 2020

Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

 • Příští neděli budeme v obou farnostech děkovat Pánu Bohu za dar letošní úrody. Z ustanovení Apoštolského stolce bude příští neděli přesunutá sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi.
 • Chtěl bych pozvat všechny pokřtěné děti našich farností na vyučování náboženství, které v průběhu měsíce začne v obou farnostech. Náboženství se v Kateřinkách bude učit na škole „Vrchní“ a v Jaktaři na církevní škole. Samozřejmě i děti z ostatních škol mohou docházet na tyto hodiny. Rozvrh hodin bude vyvěšen v průběhu měsíce na nástěnkách i na internetových stránkách, jakmile se sejdou přihlášky a domluví se časy vyučování. Zvu je také k pravidelné účasti na nedělní mši svaté. Na konci každé z nich dostanou nedělní obrázek a sladkost.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.
 • Chtěl bych pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava pak bude ve dnech, kdy se společně domluvíme. Stávající ministranty chci pozvat na pravidelné schůzky. Předběžně by byly co dva týdny v sobotu dopoledne.
 • Úřední hodiny, kdy je možné domluvit přijetí sv. svátostí, vydat potvrzení o křtu či vyřídit další záležitosti, budou bezprostředně po mších svatých v Jaktaři ve středu a v Kateřinkách v pátek. Domluvit zaopatření nemocné osoby nebo zařídit pohřeb je možné kdykoli po telefonické domluvě.
 • V sobotu 12. září v 17 hodin budeme na faře promítat fotky z letošního scholového tábora, který se uskutečnil v srpnu ve Slavkově u Brna. Srdečně zveme všechny účastníky a ale i další zájemce, případně ty, kteří se letošního tábora nemohli zúčastnit, ke společnému ohlédnutí za tím, co jsme na táboře prožili.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 9. do 13. 9. 2020

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

 • Začíná školní rok 2020/2021. Na závěr dnešní mše svaté obdrží zvláštní požehnání žáci a studenti. Zahajovací mše sv. církevní školy v Jaktaři bude zde v úterý 1. 9. v 8:30 hod. Na ni jsou zváni všichni farníci. Naši studenty vybízím, aby se před začátkem školního roku vyzpovídali!
 • Nejbližší pátek je první v měsíci, budou tedy obvyklé návštěvy nemocných – ve čtvrtek především v Jaktaři a v pátek především v Kateřinkách.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce září, mění se tedy desátky Živého růžence. Dále bude po mši svaté v Jaktaři na faře kavárna a knihovna.
 • Chtěl bych pozvat všechny pokřtěné děti našich farností na vyučování náboženství, které v průběhu měsíce začne v obou farnostech. Náboženství se v Kateřinkách bude učit na škole „Vrchní“ a v Jaktaři na církevní škole. Samozřejmě i děti z ostatních škol mohou docházet na tyto hodiny. Rozvrh hodin bude vyvěšen v průběhu měsíce na nástěnkách i na internetových stránkách, jakmile se sejdou přihlášky a domluví se časy vyučování.
 • Zvu také naše děti k pravidelné účasti na nedělní mši svaté. Na konci každé z nich dostanou nedělní obrázek a sladkost.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 8. do 6. 9. 2020

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

 • V tomto týdnu pokračuje dovolená duchovního správce. Mše svaté budou slouženy podle aktuálního pořadu bohoslužeb. Úřední záležitosti je možné vyřídit v měsíci září. Domluvit zaopatření nemocných nebo pohřeb je možné na telefonním čísle farnosti.
 • Pro zjednodušení pastorace obou farností a dvou opavských nemocnic bylo zrušeno jaktařské telefonní číslo a ponecháno číslo Kateřinek jako jediné oficiální farní číslo. E-maily obou farností zůstávají v platnosti; je možné psát na kterýkoliv z nich. K internetovým stránkám farnosti Jaktař budou připojeny informace z farnosti Kateřinky, aby tak vznikly jedny stránky pro obě farnosti. Rovněž z důvodu zjednodušení a také pro dosažení nižších výdajů byly zřízeny nové účty obou farností u Fio banky. Staré účty ještě po nějaký čas poběží, pak ale budou zrušeny. Všechny tyto změny jsou již uvedeny na internetových stránkách.
 • V úterý 25. srpna se v kostele sv. Vojtěcha v 19 hodin uskuteční slavnostní koncert k inauguraci renovovaných varhan. Účinkují: Petr Čech (varhany), Alena Mazgajová Čechová (housle), Patricia Janečková (zpěv).
 • Blíží se začátek školního roku 2020/2021. Příští neděli 30. 8. budeme prosit Ducha Svatého o pomoc pro všechny žáky a studenty. Zvláště oni jsou na tyto mše sv. zváni, kdy na závěr obdrží zvláštní požehnání. Zahajovací mše sv. církevní školy v Jaktaři bude v úterý 1. 9. v 8:30 hod. ve farním kostele. Všichni studující jsou také zváni, aby se před začátkem školního roku vyzpovídali!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 8. do 30. 8. 2020

Ohlášky z 20. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá v našich kostelích měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
 • Naše jaktařská schola se dnes vrací ze svého soustředění. Věříme, že všichni účastníci prožili požehnaný čas.
 • Pro zjednodušení pastorace obou farností a dvou opavských nemocnic bylo zrušeno jaktařské telefonní číslo a ponecháno číslo Kateřinek jako jediné oficiální farní číslo. E-maily obou farností zůstávají v platnosti; je možné psát na kterýkoliv z nich. K internetovým stránkám farnosti Jaktař budou připojeny informace z farnosti Kateřinky, aby tak vznikly jedny stránky pro obě farnosti. Rovněž z důvodu zjednodušení a také pro dosažení nižších výdajů byly zřízeny nové účty obou farností u Fio banky. Staré účty ještě po nějaký čas poběží, pak ale budou zrušeny. Všechny tyto změny jsou již uvedeny na internetových stránkách.
 • Ve dvou posledních srpnových týdnech čerpá duchovní správce svou dovolenou. Mše svaté budou slouženy podle aktuálního pořadu bohoslužeb. Úřední záležitosti je možné vyřídit v měsíci září. Domluvit zaopatření nemocných nebo pohřeb je možné na telefonním čísle farnosti.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 8. do 23. 8. 2020

Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

 • V našich farnostech proběhl příměstský tábor. Pán Bůh zaplať všem, kteří ho připravili! Jaktařská schola dnes odjíždí na své soustředění, vyprošujeme jim Boží požehnání a krásný a plodně strávený čas.
 • Ve čtvrtek bude v kostele minoritů fatimská pobožnost. Podrobnosti jsou na nástěnkách.
 • V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek, proto by se měl každý věřící katolík, který nemá nějakou překážku, účastnit mše svaté. V Kateřinkách bude mše sv. jako obvykle v 8:00 hod. a na Jaktaři je přidána v 17:30 hod. Podle tradice se dnes světí byliny a květiny. Můžete si je tedy přinést a budou po mši sv. posvěceny.
 • Příští neděle je třetí nedělí v měsíci. V obou farních kostelích bude měsíční sbírka na opravy.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 8. do 16. 8. 2020