Ohlášky z 1. neděle adventní

  • Dnešní nedělí vstupujeme do nového liturgického roku a zahajujeme adventní dobu. Máme tento čas prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Malou pomocí pro nás může být adventní snažení pro děti a pro dospělé, které jsme pro vás připravili. Vyzvednout si je můžete vzadu v kostelích nebo stáhnout z internetových stránek farnosti, kde najdete i podrobnější návod.
  • Jelikož se epidemiologická opatření rozvolnila, budou mše sv. probíhat jako obvykle, stejně jako adorace v obou farnostech. Vyzpovídat se je možné před bohoslužbami. Kdo by chtěl přijmout svátost oltářní mimořádně mimo mši svatou, musí se dopředu domluvit na termínu.
  • Biskupové naší země vyhlašují na první tři středy měsíce prosince mimořádný půst za ukončení pandemie. Můžeme se postit od masa, jako ostatně každý pátek, kdy je závazný půst, nebo můžeme přidat ještě další rozumné omezení v jídle nebo dovolených požitcích např. alkoholu, televizi apod.
  • Ve středu 2. 12. se opět sejdeme v Jaktaři na faře v 19:00 h. ke katechezi pro dospělé.
  • Tento pátek je první v měsíci, budou tedy měsíční návštěvy nemocných. Ve čtvrtek budou především v Jaktaři a v pátek v Kateřinkách. Mimořádní zájemci se mohou nahlásit kdykoli.
  • Příští neděle je první v měsíci, mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. knihovna.
  • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Neodkládejte jejich zápis, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
  • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy. Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u vyššího daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani.
  • Misijní sbírka má být uspořádána do konce letošního roku. V naší farnosti proběhne následujícím způsobem: kdo bude chtít přispět na misie v hotovosti, musí u daru sdělit, že je na misie. V případě daru skrze internetového bankovnictví pak napsat do poznámky, že je dar určen na misie.
  • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 11. do 6. 12. 2020