Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za to, že pamatujete v těchto dnech na zemřelé. V našich farnostech proběhlo kropení hrobů a individuální modlitba u nich, rovněž modlitba „otčenášků“. Za zemřelé z těchto modliteb farnosti Jaktař odslouží o. Mirek mše sv. ve Velkých Heralticích 16., 17. a 18. 11. A za farnost Kateřinky o. Pawel ve Slezských Rudolticích od 9. do 15. 11. včetně. Dále připomínám, že za splnění obvyklých podmínek je možné získat plnomocné odpustky pro zemřelé po celý měsíc listopad.
  • Mimořádná situace stále trvá. Proto se u většiny následujících mší sv. v pořadu bohoslužeb neuvádí čas odsloužení. Budou celebrovány ve farní kapli v Jaktaři. Žádný z přijatých úmyslů nebude vynechán!
  • Ve středu bude od 16:30 h. adorace v kostele v Jaktaři, možnost sv. zpovědi a následně se bude podávat sv. přijímání. V Kateřinkách pak v pátek od 16:30 h. Každou neděli se bude nyní možné vyzpovídat a přijmout Eucharistii v Jaktaři na faře půl hodiny před mší svatou a po ní do deváté hodiny. V Kateřinkách bezprostředně po mši svaté.
  • Začínáme zapisovat úmysly na první pololetí roku 2121. Úmysl je možné nahlásit v sakristii či na faře po udělování svátostí. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu na lístek a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Je možné nahlásit úmysl i skrze elektronickou poštu. Přednostně přicházejte s jubilejními a výročními úmysly, kde je datum důležité. Neodkládejte zápis úmyslů, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
  • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy.
  • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 11. do 15. 11. 2020