Ohlášky ze slavnosti Ježíše Krista Krále

  • Tento týden probíhá dovolená duchovního správce. Jelikož nebylo možné řešit situaci jiným způsobem, budou úmysly mší svatých odslouženy soukromě, jak tomu bylo v posledních týdnech. Opět platí, že žádný přijatý úmysl nebude vynechán.
  • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Úmysl je možné nahlásit v sakristii či na faře po udělování svátostí. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu na lístek a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Je možné nahlásit úmysl i skrze elektronickou poštu. Přednostně přicházejte s jubilejními a výročními úmysly, kde je datum důležité. Neodkládejte zápis úmyslů, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
  • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy.
  • Misijní sbírka má být nakonec uspořádána do konce letošního roku. V naší farnosti proběhne následujícím způsobem: kdo bude chtít přispět na misie v hotovosti, musí u daru sdělit, že je na misie. V případě daru skrze internetového bankovnictví pak napsat do poznámky, že je dar určen na misie.
  • Příští nedělí 29. 11. vstoupíme do nového liturgického roku a zároveň doby adventní. Účast na mší svatých už je povolena i více osobám, proto zveme farníky na mše svaté. Přenos bude ale nadále pokračovat. Během mše svaté se budou žehnat adventní věnce. Ti, kdo budou přítomni, je mohou přinést s sebou. Farníci, kteří nemohou být přítomni a chtěli by mít posvěcený adventní věnec, je mohou přinést v sobotu 28. 11. na faru od 16:00 do 17:00 h.
  • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 11. do 29. 11. 2020