Ohlášky z 3. neděle adventní

  • Dnešní sbírka je určena na podporu Televize Noe. Pamatujte na ni, prosím, zvláště vy, kteří jste v současné době často sledovali mši sv. skrze toto médium. Příští týden proběhne v obou farnostech měsíční sbírka na opravy.
  • Tato středa 16. 12. je poslední postní středou vyhlášenou biskupy ČR. V 19:00 h. bude opět katecheze pro dospělé na faře v Jaktaři.
  • Možnost přijmout svátost smíření před Vánoci bude:

Ve všední dny v obou farnostech přede mší svatou.

Ve čtvrtek 17. 12. : v Milostovicích od 16:00 h. do 16:25 h.

V sobotu 19. 12.: ve Vlaštovičkách od 13:30 h. do 13:55 h.

v Jaktaři od 14:00 h. do 14:50 h.

v Kateřinkách od 15:00 h. do 15:50 h.

Ve dvou posledních případech budou přítomni dva zpovědníci.

  • Příprava vánoční výzdoby a úklid před svátky proběhnou tímto způsobem: v Kateřinkách začne stavění stromků a jejich zdobení v sobotu 19. 12. v 9:00 h., úklid pak bude probíhat od 13:00 h. V Jaktaři se budou stromky stavět v tutéž sobotu v 9:00 h. a okolo desáté proběhne úklid. Zdobit se bude v neděli 20. 12. po mši sv. Velmi prosíme muže i ženy našich farností, aby pomohli při této přípravě.
  • S odchodem duchovního správce skončil mandát ekonomické rady. Povinností nového duchovního správce je ustanovit radu novou. Diecézní právo dovoluje při péči o více farností ustanovit jednu radu z členů všech farností a nový duchovní správce ji může ustanovit na dobu jednoho roku. Proto chci upřímně poděkovat končícím členům ekonomických rad. Rozhodl jsem se ustanovit novou ekonomickou radu od 15. 12. 2020 z těchto členů: Jan Štekr a Zdeňka Chalupová za farnost Kateřinky a Alfons Stuchlík a Josef Cechl za farnost Jaktař. Rada se pak sejde v pátek 18. 12. po večerní mši sv. v Kateřinkách.
  • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
  • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy. Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u vyššího daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani. Kdo chce přispět na misie, musí u daru sdělit, že je na tento účel. V případě internetového bankovnictví pak tuto informaci napsat do poznámky.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 12. do 20. 12. 2020