Ohlášky ze 4. neděle adventní

  • Dnešní sbírka je měsíční sbírkou na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě stromků, vánoční výzdoby i úklidu. V Jaktaři se dnes po mši svaté ještě dokončí výzdoba. Také chci poděkovat rodině z Kateřinek, která darovala svůj strom naší farnosti.
  • Ve středu bude v Jaktaři přede mší svatou opět adorace a poslední standardní možnost přistoupit ke svátosti pokání. Pokud někdo z mimořádných příčin (práce v zahraniční, nemoc apod.) nemohl přistoupit ke zpovědi, můžeme se domluvit individuálně.
  • Od středy bude v kostelích betlémské světlo, které si můžete odnést domů. Na vigilii 24. 12. zveme zvláště rodiny s dětmi z obou farností. Děti mohou přinést výsledek svého adventního snažení – dárek pro Ježíška. Příští neděli bude obnova manželských slibů a žehnání vína.
  • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
  • Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani. Kdo chce přispět na misie, musí u daru sdělit, že je na tento účel.
  • Je naší velikou radostí, že se našla osoba ochotná vykonávat kostelnickou službu ve farnosti Jaktař – paní Marie Laifertová. Přejeme jí mnoho Božích milostí a požehnání do této náročné služby. Chci z celého srdce poděkovat panu Janu Hanušovi st. za mnoho let kostelnické služby spojené se službou varhaníka. Kéž mu Pán odplatí mnohými milostmi za jeho obětavou službu!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 12. do 27. 12. 2020