Ohlášky ze slavnosti sv. Hedviky

  • Dnes slavíme slavnost sv. Hedviky. Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy! Po mších svatých bude možnost si zakoupit křesťanskou literaturu Karmelitánského nakladatelství. Odpoledne v 16:00 h. proběhne v kateřinském kostele benefiční koncert na obnovu našich varhan, který si připravili žáci a vyučující Církevní konzervatoře německého řádu. Všichni jste srdečně zváni!
  • Ve středu 19. 10. proběhne v 19:00 h. na faře v Jaktaři další katecheze.
  • V sobotu 22. 10. uzavřou v jaktařském farním kostele církevní sňatek Veronika Kostřibová a Mirosław Kawulok.
  • Příští neděli budeme prožívat jako misijní. Proběhne tedy sbírka na misie, můžete si také zakoupit misijní kalendář (nejméně 250 Kč, lépe 300 Kč). Prosíme o napečení misijních koláčů a jejich přinesení přede mší sv. do předsíně. Tam si je můžete po mši sv. zakoupit a výtěžek pošleme na misie.
  • V měsíci říjnu píšeme „otčenáškové“ lístky za zemřelé, zvláště za ty, na které jejich blízcí nepamatují. Jsou připravené vzadu v kostelích. Vypisujte je, prosím, hůlkovým písmem, uvádějte pouze zemřelé osoby, nepište kněze našich farností a „duše v očistci“, jelikož ty uvedu osobně. Vyplněný lístek přineste prosím spolu s darem na intence do sakristie. Zemřelí budou čteni 1. a 2. listopadu a budou za ně sloužené mše sv. u nás a opět i v pohraničí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 10. do 23. 10. 2022