Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

  • Dnes probíhá v obou farnostech po mších sv. prodej katolických knih a kalendářů. Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy, rovněž za účast na benefičním koncertu na kateřinské varhany a vůbec za každou účast a pomoc ve farnostech za poslední dobu v jakékoli záležitosti!
  • Pouť do Svaté země je odložena na přelom února a března. Kvůli tomu je podstatně upraven pořad bohoslužeb na tento týden. Nikdo se nemusí bát o své peníze, které zaplatil za pouť, nepřijde o ně. Modleme se za mír ve Svaté zemi!
  • Příští neděle je „misijní“, kdy se celá církev modlí za misijní dílo. Proběhne tradiční sbírka na misie. V sakristiích je k zakoupení několik misijních kalendářů. Prosíme opět o upečení misijních koláčů, které se shromáždí vzadu v kostelích. Můžete také darovat letošní zavařeniny, šťávy nebo jiné produkty vašich domácností. Po mši sv. si je můžete zakoupit za symbolický dar, který bude odeslán na misie.
  • Příští neděli jsme také zváni na setkání „S Pannou Marií v hudbě a slovu“ v konkatedrále v 16:00 h. Varhany: Jakub Janšta, recitace: Petr Janšta. Vstupné je dobrovolné.
  • Během celého měsíce října je možné vypisovat „dušičkové (otčenáškové) lístky“. Nemusíme uvádět jen své zemřelé z rodiny, ale i známé, sousedy, přátele a spolupracovníky, za které se jejich nejbližší nemodlí a neobětují mše sv. Vyplněné lístky spolu s darem můžete přinášet do sakristií. V Jaktaři budou čteny 1. 11. přede mší sv. a v Kateřinkách o den později. Bude za ně slouženo přes 30 mší sv. zvláště v pohraničí!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 10. do 22. 10. 2023