Ohlášky ze 4. neděle adventní

  • Velké Pán Bůh zaplať za pomoc při stavbě a strojení stromků a úklidu!
  • Dnes je v kostelích k dispozici betlémské světlo.
  • Odpoledním slavením Vigilie Narození Páně vstupujeme do doby vánoční. Na plakátech jsou rozpisy bohoslužeb, zmenšené si můžete rozebrat vzadu v kostelích. Přijměte všichni pozvání ke společnému slavení vánočních svátků!
  • Ke cti sv. Jana, evangelisty, se žehná víno. V našich farnostech se bude žehnat v předvečer jeho svátku – na sv. Štěpána 26. 12.
  • Ve čtvrtek 28. 12. bude v 9:30 h. modlitba sv. růžence v Domově sv. Kateřiny.
  • Příští neděli na svátek Svaté rodiny bude obnova manželských slibů a také zazní statistika roku 2023. Po mši sv. bude adorace s Te Deum na poděkování za uplynulý rok. V Jaktaři bude poté krátký program našich dětí, jste srdečně zváni!
  • Na konci roku se na vás obracím s prosbou o dar na naše kostely. Farnost vám ráda vystaví potvrzení o daru a můžete tak nejen pomoci farnosti, ale zároveň vám sníží základ daně. Velké Pán Bůh zaplať za každou takovou pomoc farnosti! Každý měsíc je sloužena mše sv. za dobrodince.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 12. do 31. 12. 2023

Všem farníkům i hostům přejeme požehnané, pokojné
a milostiplné svátky Pánova narození!