Ohlášky z 29. neděle v mezidobí

  • Stále trvají mimořádná opatření, která v našich kostelích dodržujeme. Farníci mohou žádat ve kterýkoli vhodný čas o udělení sv. svátostí. Zvláště bude možnost přijmout sv. přijímání bezprostředně po nedělních mší svatých v Jaktaři v 7:45 h. a 8:30 h. a Kateřinkách v 9:45 h. a 10:30 h. Dnešní mše sv. v 8:00 h. a příští neděli opět v 8:00 h. jsou vysílány online na našich farních stránkách.
  • Nezapomeňte, že se v noci ze soboty na neděli mění čas z 3:00 h. na 2:00 h.
  • Ve středu bude opět v 19:00 h. na faře v Jaktaři katecheze pro dospělé. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Příští neděli by měla proběhnout měsíční sbírka na opravy – v Jaktaři doplacení opravy varhan a v Kateřinkách na splacení dluhu. Prosím ty věřící, kteří se nezúčastní bohoslužeb, aby pomohli farnostem odesláním daru na farní účet, který je na internetových stránkách.
  • Vše, co se týká „Otčenáškových modliteb“, platí: Vzadu jsou připravené lístečky, které je možné si vzít domů a vypsat jména zemřelých (ne živých), za které prosíte o modlitbu. Vyplněné lístečky můžete pak přinést po mši svaté do sakristie a zanechat je tam s určitým darem. Za tyto zemřelé se pak budeme společně modlit a bude za ně sloužena mše svatá v Jaktaři 1. 11. a v Kateřinkách 2. 11. Také budou poslány úmysly těchto mší sv. do pohraniční.
  • Ve farnosti Jaktař hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 10. do 25. 10. 2020