Ohlášky z 6. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať za dnešní modlitby a sbírku na pronásledované křesťany. Pamatujeme také na naše maminky a přejeme jim vše nejlepší k svátku!
  • Včera proběhl den modliteb farnosti Opava-Jaktař za kněžská povolání. Pán Bůh zaplať všem, kteří vzpomněli ve své osobní modlitbě, a především těm, kteří se zde včera modlili před Velebnou svátostí.
  • V sobotu po slavnosti Nanebevstoupení Páně se v Opavě slaví svátek Panny Marie Opavské. V 18:00 h. bude k její cti sloužena mše sv. v kostele sv. Vojtěcha.
  • Na příští neděli připadá památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona českých zemí. V kapli ve Vlaštovičkách – Jarkovicích bude sloužena poutní mše sv. v 10:30 h.
  • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
  • Měsíc květen je tradičně zasvěcen Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace jsou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
  • Podobně jako loni prosíme farníky obou farností, pěstují-li květiny, aby darovali plody své práce na zahrádce na výzdobu našich kostelů.
  • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily na místa spojena s životem jejím i sv. Václava. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu je v sakristiích. Další podrobnosti budou zveřejněny později.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 5. do 16. 5. 2021