Ohlášky ze 7. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy. Příští týden bude poslední odesílaná sbírka v tomto školním roce – na potřeby Diecézní Charity.
  • Od čtvrteční slavnosti Nanebevstoupení Páně probíhá modlitba novény před slavností Seslání Ducha svatého. Můžeme se k ní připojit při každé mši sv., ale také osobní modlitbou doma, např. hymnem č. 422 z kancionálu a vzbuzením touhy po příchodu Utěšitele. Bylo by určitě správné se na tento třetí hlavní svátek roku připravit také sv. zpovědí!
  • Ve středu 19. 5. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
  • V sobotu zvu všechny farníky na svatodušní vigilii v 18:00 h. v Jaktaři, kde obnovíme své biřmovací závazky.
  • Příští neděli odpoledne bude v obou farnostech na farních zahradách tradiční svatodušní vaječina. Budeme moc rádi, když se farníci zúčastní. Stačí si připravit několik vajíček a něco dobrého napéci.
  • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
  • Měsíc květen je tradičně zasvěcen Matce Boží. Místo středeční a páteční adorace jsou májové pobožnosti a po každé nedělní mši sv. litanie k Panně Marii. Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
  • Naše farnosti pořádají 1. a 2. července pouť ke cti sv. Ludmily na místa spojena s životem jejím i sv. Václava. Srdečně zveme farníky, aby se účastnili. Jednoduchý formulář s uvedením jména, příjmení a telefonního kontaktu je v sakristiích. Další podrobnosti budou zveřejněny později.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 5. do 23. 5. 2021