Ohlášky z 29. neděle v mezidobí

  • Dnes je třetí neděle měsíce října, probíhá měsíční sbírka na opravy. Dárcům veliké Pán Bůh zaplať!
  • Ve středu 20. 10. bude v 19:00 hod. na faře v Jaktaři další katecheze.
  • Příští neděli budeme prožívat jako „misijní“. Jak je v mnoha farnostech již dlouholetým zvykem, připojíme se k jejímu slavení a pomoci potřebným pečením misijního koláče. Prosíme hospodyňky malé i velké, aby napekly buchty či koláče, přinesly je do kostela a zanechaly vzadu na připraveném stole. Všichni pak mají možnost po mši svaté si kterýkoli vzít a zanechat příspěvek na misie. Rovněž bude možné zakoupit si misijní kalendáře a různé další výrobky za příspěvek na misie. Na kalendář je minimální příspěvek 200 Kč. Sbírka té neděle je určena na misijní dílo církve. Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakkoli zapojíte!
  • Od začátku měsíce října probíhá psaní „Otčenáškových“ lístků. Vzadu si každý z vás může vzít lístek a doma vypsat jména zemřelých z rodiny, známých a zvláště lidí, za které se nikdo z příbuzných nemodlí. Přinést je pak můžete s darem do sakristie. Tento dar je intencí za odsloužené mše sv. Na Dušičky budou pak všechna jména čtena, budeme se za ně modlit a bude za ně sloužena mše sv. Následně budou jako loni odeslány mešní intence za tyto zemřelé do pohraničí. Držme se při zápisu těchto pravidel: píšeme pouze zemřelé, není třeba psát kněze, kteří působili v naší farnosti, a formulaci „duše v očistci“ (obojí zazní).
  • Chci připomenout všem věřícím, že je nutné přistoupit ke svátosti pokání nejlépe týden před slavností Všech svatých, aby mohli získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci od 1. do 8. listopadu. Bez sv. zpovědi nemůžeme plnomocné odpustky nikdy získat! Zpovídá se prakticky před každou mší sv., nebo je možné se domluvit individuálně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 10. do 24. 10. 2021