Texty pro zpravodaj JARO: Květen 2016

Noc kostelů opět za účasti naší farnosti

Tradiční Noc kostelů letos proběhne v ostravsko-opavské diecézi v pátek 10. června jako součást Dnů víry. K akci, která stejně jako v předchozích letech pozve co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře nabídne možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a dalších zážitků, se opět připojí naše Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři.

Noc kostelů zahájí v Jaktaři 24. května v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři Mše svatá v 17.30 hodin. V programu, který se ještě bude upřesňovat, dále najdete dětský průvod se zvonečky pod názvem „Rozezvoňte kostel“, besedu na téma Rok milosrdenství s názvem „Milosrdenství není slabost“, tradiční oblíbenou prohlídku kostela s výkladem a malý večerní koncert. Závěr Noci kostelů bude v Jaktaři patřit tradičně ztišení při svíčkách za zpěvů z Taizé.

I letos budou pro návštěvníky připraveny poutnické pasy, zahrnující všechny přihlášené kostely a modlitebny. Podrobné a aktuální informace najdete na http://www.nockostelu.cz/.

Jaro – květen-červen

DUCHOVNÍ SLOVO

Drazí farníci,

jarní období přichází a ukazuje po zimě sílu života. Krása probouzející se jarní přírody celé zahalené do pestrých barev květů, nám může dávat přirozený signál, abychom se i v duchovním životě stále probouzeli k hlubšímu a intenzivnějšímu vztahu s Ježíšem. Krása přírody je jedinečná a dokáže promlouvat k lidskému srdci, avšak krása lidského života způsobená Boží láskou je výjimečné dílo našeho nebeského Otce, které přesahuje všechny krásy světa. Bůh Otec skrze Syna v Duchu Svatém se rozhodl spojit svůj život s člověkem a být tak s námi jedinečným způsobem na věky. Já v Bohu a Bůh ve mně.

Bratři a sestry, už nás čekají jenom dva měsíce do letních prázdnin a každý z nich nabízí pěkné okamžiky.

Měsíc květen je už tradičně zasvěcený Panně Marii. Ježíš na kříži nám ji daroval jako Matku, která nás má provázet v duchovním životě a pomáhat nám. Prohlubujme ve svém duchovním životě vztah k Panně Marii. Ona – Matka milosrdenství, nás může, zvláště v tomto roce, mnohému naučit. Může nás naučit lásce a odpuštění. Maria je jako květ, který září všemi barvami a vůněmi, protože zůstala Bohu věrná. Ona nám pomůže, abychom dozráli do krásy života i přes naše těžkosti. Obracejme se k ní skrze modlitbu růžence. Ať se každá rodina schází společně k této modlitbě tak, jako se scházeli učedníci s Marií a Ježíšem ve večeřadle.

Doba velikonoční bude zanedlouho vrcholit slavností Seslání Ducha Svatého. Vzývejme Ducha Svatého a prosme o nové vylití. Mysleme na celý svět, který se topí ve válkách a různých přírodních katastrofách, aby se Duch Svatý zmocnil tohoto světa a naplnil ho svým pokojem, který nám přinesl Ježíš zmrtvýchvstalý. On je jediná záchrana člověka. Přijď Duchu Svatý – MARANATHA.

Bratři a sestry, mysleme a modleme se za sebe navzájem. Pamatujme na chudé a na lidi těžce nemocné a osamocené. Modleme se za naše rodiny, za lidi rozvedené. Hledejme cestu k lidem, kteří si nevědí rady se životem a přinesme jim slovo evangelia, slovo povzbuzení a dotek Božího milosrdenství.

S pozdravem a přáním všeho dobrého o. Petr

FARNÍ POUŤ DO KRAKOVA

V sobotu 7. května pojedeme na farní pouť. Vydáme se na cestu do Krakova, kde společně uctíme Boží milosrdenství, které se zjevovalo sv. sestře Faustýně v klášteře milosrdných sester v Lagevnikách. Čas odjezdu je v 6.00 hod. od církevní školy v Jaktaři a návrat bude kolem 19.00 hod.

PROGRAM:

6.00 – sraz na zástavce u církevní školy

6.05 – 8.45 – cesta do Krakova

8.45 – 10.30 – Łagiewniki, Boží Milosrdenství (starý originální kostel, nova bazilika, rozhledna, malé muzeum) 9:00 mše svatá ve Slovenské kapli

10.30 – odjezd do centra Krakova

11.00– 14.30 – prohlídka centra Krakova (Barbakan, Jagiellońska Univerzita, Mariacki kostel, Sukiennice, kostel św. Wojciecha, Wawel, Minoriti, Dominikáni, kostel sv. Petra a Pavla – ostatky, Paulini – Skałka, Wisła, Planty, cokoladovna Szewska, Klaryski, Kanonicza)

15.00 – odjezd z Krakova

16.00 – 16.45 – prohlídka Wadowic (rodiště sv. Jana Pavla II.)

16.45 – 18.45 – cesta do Opavy

18.45 – 19.00 – Opava

MARIÁNSKÉ POBOŽNOSTI

Májové pobožnosti budou probíhat po celý květen vždy po mši svaté, mimo neděli. Při májových budeme číst na pokračování O Božím milosrdenství od Kateřiny Lachmanové a poté se pomodlíme mariánské litanie.

LITURGICKÉ SLAVNOSTI:

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Ve čtvrtek 5. května bude mše svatá v 17.30 hod. ve farním kostele.

SVATODUŠNÍ VIGILIE

V sobotu 14. května zveme farníky na vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého, která začne ve 20.00 hod.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Ve čtvrtek 26. května budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně v 17.30 hod. ve farním kostele. Na závěr mše svaté se vydáme liturgickým průvodem s Nejsvětější svátostí a budeme žehnat městu a světu.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

V pátek 3. června uctíme Nejsvětější srdce Ježíšovo mší svatou v 17.30 ve farním kostele. Po mši svaté bude společná adorace před Nejsvětější svátostí a zasvětíme farnost Jeho srdci.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 5. června při mši svaté v 9.30 hod. děti ve farnosti poprvé přijmou svátost Eucharistie.

NOC KOSTELŮ

V pátek 10. června proběhne akce „NOC KOSTELŮ“.

FARNÍ POUŤ A FARNÍ DEN

V neděli 26. června oslavíme patrony našeho kostela sv. Petra a Pavla. Odpoledne zveme farníky na FARNÍ DEN, který začne adorací v 14.30 hod. a poté od 15.00 hod. bude program probíhat na farní zahradě.

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ve středu 29. června zveme všechny studenty a školáky v 17.30 hod. na mši svatou, při které poděkujeme za uplynulý školní rok.

„Kožané město“

Po dlouhé době čekání to konečně přišlo! Jarní prázdniny byly tady a s nimi i výlet se spolčem. Tentokrát jsme vyrazili do Metylovic, neboli Kožaného města.

Strávili jsme zde společně tři krásné dny. Nechyběly ani menší výšlapy. Nejprve jsme zdolali vrchol Ondřejník a druhý den jsme za nádherného sněžení zdolali i vrchol Javorník.

Ke spokojenému pobytu nám opravdu nic nechybělo – jídlo bylo výborné a bylo ho dostatek, za kulturou jsme se vydali do místního muzea se stálou expozicí „Kožané město“ a v oblasti sociální jsme se sblížili hraním nejen karetních her.

Nezapomněli jsme však, že je doba postní, každý den jsme slavili mši svatou ve zdejším kostele, prožívali společnou modlitbu, zamýšleli se nad svým duchovním životem a debatovali o víře s otcem Petrem.

Užili jsme si zkrátka celý výlet, zejména kluci měli neskutečnou radost ze sněhu, který roztál hned, jakmile jsme odjeli. Což bylo pro ty otužilce možná dobře.

Vřelý dík patří otci Petrovi, který na nás celou dobu dával pozor a všem, kteří na nás mysleli ve svých modlitbách.

Terezie Smolková

 

Opacup 2016

Dne 27. února 2016 proběhl již třetí ročník volejbalového turnaje mezi jednotlivými farnostmi opavského děkanátu. K jistému zklamání všech přítomných však dorazilo pouze šest družstev, a tak si samozřejmě zahrál každý s každým.

Ze začátku bylo naše družstvo trošku nervózní a to se projevilo i na výsledcích. Potom jsme však chytli ten správný dech a porazili dokonce i družstvo, které nakonec skončilo první.

Při hře proti družstvu kněží (a tedy i našemu otci Petrovi) byly síly vyrovnané, nicméně jsme nakonec nechali kněze vyhrát. No, vlastně jsme je ze začátku chtěli porazit, ale rozhodli jsme se, udělat jim radost. Ehm… Ale příští rok už tak milosrdní nebudeme :) …

Přes jistou únavu jsme si turnaj moc užili a i když se nám pohár získat nepodařilo, byli jsme rádi, že jsme si mohli společně zahrát a pobavit se.

Gratulujeme družstvu kněží, kteří obsadili druhé místo (díky naší shovívavosti :)) a těšíme se na příští rok, kdy své síly porovnáme v lítém boji, snad vítězném!

 

Terezie Smolková