Texty pro zpravodaj JARO: Září 2014

Informace – Jaro září 2014

POZVÁNÍ DO SPOLEČENSTVÍ:
MINISTRANTI
Zveme všechny kluky, kteří zahájili školní docházku. Nebojte se přijít mezi nás. Ministrantské schůzky probíhají jednou za 14 dnů (jednou v sobotu a jednou v neděli) na faře. Služba u oltáře je vrcholem naší služby Bohu, protože můžeme stát blízko, když se za nás Pán Ježíš obětuje a dává se jako „CHLÉB ŽIVOTA“.
Termíny schůzek: SOBOTY: 4. 10. v 9.15 hod.; 1.11.; 29.11.; NEDĚLE: 19.10 v 10.30 hod.; 16.11.; 14.12.;

MLÁDEŽ
zveme všechny mladé od 14 let ke společnému prožívání pátečních večerů. Setkání probíhají každý pátek a začínají večerní mší svatou v 17.30 hod. doprovázenou kytarou a jinými nástroji. Poté se pokračuje na faře, kde probíráme dané téma, hrajeme hry a také si občas během roku vyjedeme na výlet. Smysl spočívá ve třech slovech: POZNÁNÍ, MODLITBA A SDÍLENÍ-to je radost žité víry.

SCHÓLA A SCHOLIČKA
Kdo zpívá, dvakrát se modlí. Zveme ke zpěvu všechny malé i starší. Malá schola – scholička se schází každý pátek od 15.15 – 16.15 hod. a velká schola taky v pátek od 16.15 – 17.15 hod.

KATECHUMENI
Katechumeni jsou dospělí lidé, kteří uvěřili v Krista a připravují se na přijetí svátostí křtu, eucharistie a biřmování. Setkání katechumenů probíhají co 14 dnů ve středu v 18.30 hod. Katechumeni přijmou svátosti při velikonoční vigilii slavnosti Vzkříšení Páně. Zvu na tato setkání také další dospělé, kteří byli pouze pokřtěni a chtěli by se připravovat k dalším svátostem – nebojte se přijít nebo přihlásit.

HOVORY O VÍŘE
Jde o katecheze pro dospělé, kde probíráme témata, která mají prohloubit znalosti o naší víře a duchovním životě. Víra, která není prohlubovaná a nepečuje se o ni, zakrňuje a může se stát mrtvou. Víra je pro nás osobní, živý vztah. Víra v sobě kloubí poznání a lásku, která se vyjadřuje živým osobním vztahem k Bohu i k člověku. V oblasti víry nebudeme nikdy tak „chytří“, abychom si mohli říct, že další vzdělávání už nepotřebujeme. Přijďte prohloubit svou víru. První hovory o víře začnou ve čtvrtek 18. 9. v 18.45 hod. na faře a budou vždy co 14 dnů.

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Začne ve čtvrtek 25. 9. v kostele v Jaktaři od 19.00 – 20.00 hod. a bude vždy co 14 dnů. Před Nejsvětější Svátosti začneme chválami, bude následovat četba úryvku z Písma svatého a poté bude možnost přímluvné modlitby za vaše potřeby osobní anebo potřeby ostatních. Jako váš kněz se chci s vámi i za vás modlit, a tak vám vyprošovat radost z víry a vše potřebné pro život. Co poznáváme v Hovorech o víře, to chceme také prožívat v modlitbě.

PRVNÍ PÁTKY V MĚSÍCI
Každý první pátek v měsíci je společná farní adorace po mši svaté doprovázená zpěvy scholy. Společně jako farnost chceme uctít probodené Nejsvětější Ježíšovo srdce a zasvětit se mu, aby v nás vítězila jeho nekonečná láska. Každý pátek je možnost soukromé, osobní adorace před Nejsvětější Svátostí od 16.30 do 17.30 hod.

PRVNÍ MARIÁNSKÉ SOBOTY V MĚSÍCI
Každou první sobotu v měsíci je sloužena mše svatá v 7.00 hod. na úmysly, které můžete vkládat do košíku, který se nachází na oltáři Panny Marie. Po mši svaté chceme společnou modlitbou uctít Neposkvrněné Mariino srdce a svěřit tak Matce Boží naši farnost a naše rodiny.

POUŤ RODIN V ŘÍJNU
Všechny rodiny zveme na farní pouť 11. října na Cvilín. Doprava po vlastní ose (auta, vlak, kola). Před mší svatou se společně pomodlíme růženec v 10.30 hod. a v 11.00 hod. bude následovat mše svatá za farnost. Po mši svaté oběd z vlastních zásob.

DUŠIČKOVÝ OKTÁV
V sobotu 1.11. je Slavnost Všech svatých a mše svatá bude v 17.30 hod. ve farním kostele, kde se společně pomodlíme za získání plnomocných odpustků.
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ: 1.11. sobota v 14.30 hod. – hřbitov Vlaštovičky; v neděli 2.11. ve 14.30 hod. – kostel v Jaktaři.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Rozvrh hodin náboženství, které bude probíhat na faře.
ČTVRTEK – 4. a 5. třída od 14.00 – 14.45 hod.
1. a 2. třída od 14.00 – 14.45 hod.
6. a 7. třída od 15.00 – 15.45 hod.
PÁTEK – 3. třída od 14.30 – 15.15 hod.

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Začne 20. září v 19.00 hod. na faře a bude probíhat co 14 dnů až do přijetí svátosti biřmování, které se uskuteční 27. 9. 2015. Kdo má zájem přijmout svátost biřmování a dosáhl 16 let, tak se nebojte přihlásit, dokud je čas.

Úvodník – září 2014

Milí farníci,

čas je krátký, ale krásný, protože nás znovu a znovu vybízí k novým možnostem. Nejdeme jako lidé bez smyslu a cíle.

Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou u konce. Ohlédnu-li se za nimi, pak chci především poděkovat všem, kteří pomáhali realizovat a vytvářet programy pro scholový a příměstský tábor, pro setkání mladých v Odrách či ministrantský tábor tak, abychom mohli společně strávit krásné chvíle při modlitbě, hrách, výletech a všem, co jsme mohli spolu prožít. Vždyť farnost má být živým organismem církve, kde se naše víra utváří a sdílí a může tak pronikat do všech sfér naší společnosti.

Opět stojíme na prahu nového školního roku, který nám připomíná, že je třeba se ponořit do společné práce a dál budovat naši farnost, vytvářet vztahy, vycházet k lidem a vnášet živého Boha do světa. Dříve než se do těchto úkolů pustíme, CHCEME SE ZADÍVAT NA KRISTA a vydat se dál s pohledem upřeným na něho, a to i přesto, že nás přepadají nejrůznější těžkosti, úzkosti a smutky. Nejdeme sami, ale jdeme s Kristem a všichni společně.

Je před námi krásný čas plný výzev, zkusme mít vnímavé srdce pro potřeby druhých, stůjme při nich a vytrvale se modleme za jejich spásu. Přemáhejme zlo dobrem a láskou a nenechme se odradit únavou. Čerpejme sílu z věrné MODLITBY a zvláště z ADORACE eucharistického Krista. Přimlouvejme se za sebe navzájem, aby dobrý Ježíš prosvětlil naše životy a zahrnul nás svými květy lásky, neboť bez nich je život smutný a těžkopádný.

Prosím už teď Ježíše, aby těmito doteky lásky zaplavil naše rodiny a všechny, kteří se k němu obracejí o pomoc. Nevíme, kolik času nám ještě zbývá, ale tento školní rok chceme prožít tak, jako by měl být náš poslední – to je život v přítomnosti. Zkusme odložit sváry, hádky, zlobu a vydejme se cestou odpuštění a milosrdenství, neboť na sobě neseme pečeť Ducha svatého – patříme živému Bohu.

S úctou a láskou k Vám otec Petr

Příměstský tábor v Jaktaři

Ve dnech 4.–8. 8. 2014 se uskutečnil farní tábor, kterého se zúčastnilo 26 dětí. Během pěti dnů se děti podívaly do každého světadílu, ve kterém se pořádaly olympijské hry. Ameriku poznávaly v Arboretu, Evropu při bowlingu v Opavě, Asii na hřišti ve Vlaštovičkách, Afriku v aquaparku v Kravařích a závěrečné sportování proběhlo v Austrálii na farní zahradě. Při soutěžích a hrách dohlíželi na dodržování pravidel i mladí ze spolča. Děkuji tedy Kristýnce, Vaškovi, Vojtovi, Aničce, Terce, Barunce, všem pomocníkům, všem dětem a hlavně otci Petrovi, že se tento tábor opravdu vydařil.

Marie Černá

Scholový tábor – Pstruží 2014

Na scholový tábor jezdíme moc rádi. Těšíme se na něj celý rok. Tentokrát se nás sjelo padesát čtyři. My, schola z Jaktaře, naši kamarádi z Jablonného v Podještědí a z Brna. Hned první den nás čekala první výzva. Dopravit se na „Orlí hnízdo“ – salesiánské rekreační středisko, které se nachází na úbočí Ondřejníku, uprostřed překrásné beskydské přírody.

Letošním táborem nás provázel příběh Josefa Egyptského. Součástí etapové hry bylo například zdobení egyptských oblečků, putování s Josefem za bratry, stavění faraonova vojenského tábora. Naučili jsme se hospodařit s úrodou v sedmi tučných a v sedmi chudých letech a doprovázeli jsme Josefa až do závěrečné chvíle, kdy odpustil svým bratrům.

Celým táborem nás samozřejmě provázely libé tóny linoucí se z našich hrdel na zkouškách a poté na mších svatých sloužených otcem Petrem Kříbkem nebo otcem Petrem Smolkem.

Prožili jsme nádherný týden plný her, zpěvu, zážitků, modliteb, přátelství, dobrého jídla a krásné přírody. Už teď se těšíme na příští tábor!

Marunka Hanušová

Farní den

I letos proběhl tradiční Farní den poslední neděli školního roku. Tentokrát v duchu volby povolání. Na různých stanovištích si děti mohly vyzkoušet své dovednosti, jako například psaní oběma rukama, pusou a nohou, dále skákání v pytlích, paměť, obratnost při prolézání pavučinou z lana a spoustu dalšího.

Potom se slova ujala mládež, která už něco o svých dovednostech ví a povolání už vybrané skoro má. Každý formou krátké říkanky a pohybu představil to své. A protože jsme jeden celek, říkanky na sebe navazovaly a pohyby byly sladěné. I když nevím, nakolik se tyto sny vyplní.

Pro dospělé bylo připravené posezení a občerstvení, na kterém se podílela celá farnost.

I přes nepřízeň počasí se farní den povedl a myslím si, že si z něj každý něco odnesl, ať už vizi do budoucna, nebo dobrý pocit.

Barča Mludková

Diecézní setkání mládeže v Odrách aneb Není dobré, aby byl člověk sám. Gn 2.18

Téma letního diecézního setkání mládeže v Odrách, které se konalo ve dnech 29.7.–3.8. 2014, přilákalo více než 500 mladých lidí, mezi kterými nechybělo ani naše spolčo z Jaktaře.

Každý den byla sloužena mše svatá. V bohatém programu se našel čas na modlitbu a osobní rozhovor s některým z přítomných kněží či řádových sester.

Organizátoři setkání mysleli také na duchovní vzdělávání nás mladých. Všichni účastníci byli rozděleni do tří skupin podle věku. Každé skupině byl přidělen kněz, který rozebíral dané téma přímo na míru věkové kategorii posluchačů. Po katechezích následovaly „skupinky“ s možností sdělit si své dojmy a navázat nová přátelství.

Oblíbenou částí programu se staly sportovní aktivity. Účastníci setkání si mohli zahrát fotbal, volejbal, badminton, kroket, frisbee, pétanque či baseball. Měli jsme také možnost realizovat se ve výtvarné dílně anebo se účastnit workshopu s názvem Ochutnávka divadelní improvizace.

Ve večerním programu zazněly koncerty různých hudebních uskupení např. Prague Cello Quartet, Sešli jsme se či Paprsky.

Celé setkání se nám moc líbilo, dík patří všem organizátorům, kteří nám diecézní setkání připravili.

Béé!

Bětka Hanušová

Minitábor na Morávce

Prvního dne jsme přijeli s lehkým deštěm. Ubytovali jsme se a zahráli si běhací hru. Po večeři proběhla modlitba a my jsme šli spát.

Dalšího dne ráno svítilo sluníčko. Rozhodli jsme, že si uděláme přípravu na puťák. Každý si naložil do batohu polínka a vyrazili jsme. Naším cílem byl Travný. Na vrcholu jsme pojedli salám, okurku a chleba. Cestou dolů Vojta uklouzl na kamenech a udělal si malý krvavý důlek na koleně. Ránu jsme polili vodou a utřeli jsme ji papírovým kapesníčkem. Bez dalšího zranění všichni dorazili na chatu v pořádku. Večer nás čekala noční hra. Chodili jsme po jednom v lese a plnili různé úkoly. Hra skončila o půlnoci.

Další den dopoledne jsme hráli hru Riskuj. Po obědě přestalo pršet a tak jsem se oblékli do plavek a šli jsme před chatu. Rozdělili jsme se do dvou skupin a házeli jsme po sobě balonky s vodou. Jakmile jsme hru dohráli, to znamená, když jsme už byli všichni dostatečně mokří, vrátili jsme se do chaty. Po zbytek dne jsme hráli společenské hry, při kterých jsme se notně nasmáli.

Poslední den – byl to čtvrtý den – jsme se sbalili a za mírného deště odešli k autům. Déšť nás neopustil po celou cestu až domů.

Štěpán Pchálek

Výlet do Olomouce

Sobota 17. května nebyla jen tak ledajakou sobotou, byl to den, kdy se jaktařské spolčo vydalo na výlet do Olomouce. Sešli jsme se ráno na východním nádraží, koupili si lístky na vlak a už jsme jeli směr Olomouc. Chvíli jsme čekali v Ostravě, ale nakonec jsme dorazili do cíle. Shledali jsme, že je jen o trochu krásnější než naše Jaktař.

Na nádraží už nás čekala Klárka S. Prošli jsme asi polovinu Olomouce a dorazili na Stojanovu kolej. Odložili jsme zde všechna nadbytečná zavazadla a vyrazili jsme na prohlídku olomouckých kostelů. Nejvíce se nám líbilo v kostele Sv. Michala, kde se nás „ujal“ jeden moc milý kněz a povyprávěl nám o historii tohoto kostela. Doprovodil nás do zvonice, kde se nachází čtyři zvony, které kvůli nám zapnul (ještě štěstí, že jsme tam byli v pravé poledne) a my celou dobu, kdy zvonily, stáli vedle nich! I když jsme si zacpali uši, slyšeli jsme velice dobře.

Poté jsme šli zpátky na kolej, poobědvali jsme a vydali se do lanového centra Proud. Celý den bylo zataženo a my jsme doufali, že snad na nás pršet nebude, ale pršelo hodně a celou dobu. To nám však nemohlo zkazit náladu. Nejprve nám byla vysvětlena teorie a pak hurá na překážky! Ty dvě hodiny, co jsme mokli na dešti nám utekly jako voda. Na konci nás čekalo překvapení – skok ze třinácti metrů! Všichni, kdo skočili, si to náramně užili a ti statečnější z nás skočili dokonce dvakrát.

A potom už nezbývalo nic jiného, než doběhnout na kolej, vzít si věci a běžet na vlak. Nastoupili jsme a vyrazili domů. Cestou se nám nic nestalo, a tak jsme měli hodně času na to, abychom popřemýšleli, kde bychom chtěli v budoucnu studovat.

Terezka Smolková