Texty pro zpravodaj JARO: Listopad 2016

Co jsou to „roráty“?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Roráty jsou komponovány způsobem nazývaným „tropování“. To znamená, že bylo použito některé melodie gregoriánského chorálu, které byl dán nový český text. Celý takto nově vzniklý zpěv (např. Introitus, Kyrie, atd.) byl ještě na vhodných místech rozdělen a proložen písněmi. Došlo tak k vzniku jedinečného útvaru, kdy chorální úseky navozují myšlenku, která je rozvíjena písněmi. Chorály pak vždy zpívala literátská bratrstva z kůru, při zpěvu písní se připojoval zpaměti i lid. Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Den se sv. Václavem

V sobotu 10.9. jsme se ráno sešli na faře. Na seznamu očekávaných bylo skoro 20 dětí. Program odstartoval hrou s toaletním papírem. Každý dostal za úkol vzít si tolik kousků, kolik si myslí, že bude potřebovat. Kousek papíru znamenal jednu informaci, kterou nám o sobě musel prozradit. Po seznamovací hře jsme se dověděli něco o sv. Václavovi a hned vzápětí jsme se vrhli na další hru. My velcí (Barča, Bety, Bětka a Lenka) jsme chytali mladší děti, které sbíraly papírky s ústřižky latinské modlitby Salve Regina a měli za úkol je složit do správného pořadí. Kdo byl chycen, musel odevzdat život a běžet si pro nový. Běhání unavilo mladší i starší, a proto jsme se šli ovlažit a napít na faru. Následovala další hra, během které jsme zejména ministranty vyzkoušeli ze znalostí částí kostela a bohoslužebných pomůcek. Kdo měl odvahu, mohl se vyšplhat až ke zvonu ve věži kostela. Zasloužený oběd nám dodal sil a zábava mohla pokračovat. Možností bylo mnoho. Někteří zdobili trička, jiní sbírali jablka, skákali na trampolíně, probíhal souboj s meči a největší radost nám udělal otec Petr, když v tom parném odpoledni pustil vodu z hadice a my jsme se mohli pořádně ochladit. Před příjezdem rodičů jsme dostali malou odměnu za celodenní snažení a plní zážitků jsme vyrazili domů.

Barča Laifertová

Jaro 2016 Vánoce

Milí farníci!

V den Slavnosti Ježíše Krista Krále papež ukončil Svatý rok milosrdenství tím, že uzavřel svatou bránu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Věřím, že jsme v tomto roce zakusili mnoho doteků Božího milosrdenství osobně, ale také jako farnost. Boží milosrdenství nám zůstává i nadále otevřené. To, co jsme obdrželi, je potřeba proměnit ve skutek lásky. Bůh nám projevil své milosrdenství a to se stává darem i pro druhé. Pokračujme v tom, co započal tento rok a kráčejme vstříc Kristu v práci, doma, ve škole.

Nyní stojíme na začátku doby adventní – doby radostného očekávání, protože stále očekáváme Ježíšův příchod v jeho slávě. Jsme s ním také stále spojení skrze liturgii, která nám umožňuje prožívat události z Kristova života, ač se staly dlouho před námi. V druhé fázi adventu od 17. 12. se budeme bezprostředně připravovat na jeho narození a radovat se, že Boží Syn se vtělil a přišel mezi nás. On, nejvzácnější dar Boha, se stává naším obdarováním, abychom měli život v hojnosti a byli lidmi pokoje a víry. Můžeme pokračovat v rozjímání nad projevy Božího milosrdenství skrze událost Kristova narození v Betlémě.

Roráty nám mohou pomoci prožít tento krátký čas. Když si ráno přivstaneme a vyjdeme vstříc našemu Kristu, setkáme se s ním a budeme dále prožívat celý den v jeho milosti. Tím se v našem srdci bude připravovat místo pro zrození Ježíše tak, jak se to stalo v Betlémě. Připravme spolu s Marií a Josefem v našem srdci Ježíšovi jesle, aby mohl přijít On, pravý a jediný Král králů.

Přál bych si, abychom tento nový liturgický rok prožili v návaznosti na synodu o rodině. Abychom se věnovali našim rodinám, i těm, které řeší vážné problémy. Měli bychom si více všímat našich rodin ve farnosti a nabídnout pomoc podle potřeby. Každá rodina prochází během svého života různými fázemi, které přináší určité těžkosti. Rodinný život má velkou hodnotu,Objevujme skrze sílu modlitby velikost a krásu společného rodinného života.

Prosím ty, kteří žijí v rodinách, aby lidem vydávali svědectví svým poctivým a upřímným životem, snahou být lidmi lásky i přes hříchy a pády, které prožívají. Rodina sama o sobě je jedna z PEREL – divů světa. Rodina rodin, jak říká papež, je farnost, která má pečovat o křesťanské rodiny. Drahé rodiny, nebojte se přicházet za duchovním otcem farnosti, proste o modlitbu,o požehnání, o pomoc, vždyť jsem tu pro vás a rád se budu pro vás obětovat, jak budu umět. Ujišťuji vás o své modlitbě a jsem s vámi.

Několik slov k farnímu hospodaření

Co je nového v našem kostele?

Dovolte, abych se alespoň několika slovy zmínil o tom, co jsme za tento rok udělali. Na začátku roku se nám podařilo splatit dluh 120 000 Kč za osvětlení kostela. Dále jsme nechali udělat nové ručně vyřezávané podstavce pod sochy za 40 000 Kč. Pomocí různých dotací z kraje a státu jsme provedli restaurování původní gotické sakristie (Božího hrobu) za 399 050 Kč. (Náš podíl činil 100 050 Kč.) Na faře pokračuje rekonstrukce, zvláště výměna dalších (posledních) oken, vstupních a zadních dveří za cca 115 000 Kč. Část oken nám darovala firma Hon. Také jsme za farou vydláždili plochu vhodnou na různé farní akce s posezením.

Vzhledem k tomu, že jsme dostali územní souhlas od města, budeme do konce roku realizovat vodovodní přípojku, abychom mohli na faře používat městskou vodu.

Co nás čeká a nemine?

Máme před sebou rekonstrukci varhan, které jsou v havarijním stavu. Náklady na opravu budou činit asi 500 000 Kč. Práce je pořád dost, ale ta neuteče.

Děkuji vám všem za vaši štědrost při sbírkách, ale také za ochotu přiložit ruku k práci. Moc děkuji.

S láskou žehná otec Petr

 

 

ADVENTNÍ KONCERT

O první neděli adventní 27. 11. se ve farním kostele bude konat koncert naší farní scholy v 18.00 hod. Přijďte se zaposlouchat do krásy hudby a zpěvu, a tak se nechat vtáhnout do doby adventní – radostného očekávání Kristova příchodu o Vánocích. Pozvěte i své příbuzné.

RORÁTY

Ve farním kostele budou každé úterý v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. Letošní roráty se ponesou v duchu rodinného života, budou nás provázet manželé, kteří byli církví prohlášeni za svaté nebo blahoslavené. Srdečně zvu děti s rodiči.

SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM

Zveme všechny děti na setkání se sv. Mikulášem, které proběhne na faře v neděli 11. 12. v 15.00 hod. Doufáme, že nás sv. Mikuláš navštíví a povzbudí nás v našem křesťanském životě. Program připravují naši mladí. Milé děti, přijďte a klidně s sebou vezměte kamaráda.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI:

Sobota 17.12. Jaktař – od 6.30 – 7.00 hod.; po mši sv. podle potřeby

Neděle 18. 12. Jaktař od 6.45 – 7.15 hod. a 8.15 – 9.30 hod.; po mši sv. dle potřeby

Pondělí 19.12. Vlaštovičky od 17.00 – 18.00 hod.

Úterý 20.12. Jaktař – od 6.00 – 6.30 hod., po mši sv. dle potřeby

Středa 21.12. Jaktař – od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod.

Čtvrtek 22. 12. Milostovice od 17.00 – 18.00 hod.

Pátek 23.12. Jaktař – od 6.30 – 7.00 hod.

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE:

 

24.12. sobota – Slavnost Narození Páně (v noci) ve 21.30 hod.

25.12. neděle – Slavnost Narození Páně v 7.15 hod. a v 9.30 hod. (Boží hod vánoční)

26.12. pondělí – Svátek sv. Štěpána v 7. 15 hod. a 9.30 hod. (Druhý svátek vánoční)

30.12. pátek – Svátek sv. Rodiny v 17.30 hod. s obnovou manželských slibů.

31. 12. sobota – Svátek sv. Silvestra – Mše na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2016 v 16.30 hod.

 

1.1. 2017 neděle – Slavnost Matky Boží, Panny Marie v 7.15 hod. a 17.30 hod.

6.1. 2017 pátek – Slavnost Zjevení Páně v 17.30 hod. (žehnání vody, kadidla, křídy a zlata)

 

FARNÍ AKCE O VÁNOCÍCH:

Neděle 25. 12. po mši svaté v 9.30 hod. – ZPĚVY U JESLIČEK

Neděle 8. 1. Svátek Křtu Páně – v 15.00 hod. farní vánoční posezení v Držkovicích v kulturním sále.

Knihy z naší farní knihovny – malá recenze

První kniha s téměř neskutečným životním příběhem jednoho kněze se jmenuje S BOHEM V RUSKU. Napsala ji dvojice autorů – jednak její hlavní aktér, jezuita, kněz Walter J Ciszek SJ a druhak jeho spolubratr Daniel L. Flaherty SJ. Otec Walter v ní krátce popisuje svou cestu ke kněžství a členství v Tovaryšstvu Ježíšově a následně důsledek své touhy po misiích v Rusku. Kniha poutavě a přitom bez velkých příkras líčí různé příhody, které otec Walter prožil, a které se nám dnes mohou jevit až nemožné. Z celé knihy vyzařuje skutečnost reálné přítomnosti Boží v každém okamžiku našeho života. To, že Bůh je otec, který se o nás neustále stará, i když životní situace vypadá leckdy bezútěšně a beznadějně.

Pro mě osobně příběh knihy, části života otce Waltra, odkrývá mimo jiné i pohled na úspěšnost jezuitského řádu. A alespoň částečné pochopení současné činnosti práce současného papeže Františka.

Vřele doporučuji k přečtení, hlavně těm, kteří mají dojem, že se dnes máme špatně.

Druhá kniha je oproti první menší jak formátem a počtem stran tak i časovým úsekem, který popisuje. Napsala ji Renée Bonaneauová a nazvala ji REKVIEM ZA VOJÁKA s podtitulem Monte Cassino 1944. Je to fiktivní příběh na pozadí skutečné události z druhé světové války v prostředí benediktinského opatství Casamari v Itálii. Je zde v krátkých kapitolách popisován příběh, který se může jenom stěží stát jindy, než ve vypjatých a hlavně nesmyslných časech válek. Příběh věrnosti Bohu ve velmi těžkých podmínkách válečných útrap, který se stará o jiný příběh věrnosti vlasti, byť zrazené a ideově vyšinuté nacistickou doktrínou.

Velmi poutavé, krátké úseky dovolují zamyšlení nad hloubkami života, utrpení, věrnosti i člověku unavenému po celodenní namáhavé práci. Velmi doporučuji.

Autor je jeden ze čtenářů naší farní knihovny a je rád, že můžeme čerpat z této pokladnice, o kterou se stará náš otec Petr a sestry knihovnice.

Také v naší farnosti myslíme na misie …

Setkání se sestrou Filomenou

V neděli 9.10. naši farnost navštívila s. Filomena, která nám představila svůj životní příběh, který sepsala na podněty druhých. Při farní kavárně jsme mohli naslouchat jejím životním zkušenostem a tak si zpříjemnit chvíli s douškem dobré kávy.

…a prošli jsme branou milosrdenství

V sobotu 1. října se asi 80 farníků naší farnosti (což je dvakrát více než loni) zúčastnilo farní pouti na Cvilín. Někteří putovali pěšky, jiní na kolech, ostatní auty. První z nás dorazili v 10.00 a začali modlitbou růžence. O půl hodiny později už sloužil otec Petr mši svatou. Po mši svaté jsme všichni prošli průvodem „branou milosrdenství“, poté byla adorace a po ní mohli zájemci uctít obraz Panny Marie. Po části duchovní následovalo agapé. Tři druhy výborných gulášů uvařila paní Hanušová. Když jsme vše snědli, nasedli jsme na kola a auta a rozjeli jsme se k domovu. Počasí bylo nádherné, kázání poučné, prostředí skvělé, poutníci veselí … už se těšíme na další pouť.

P.S. Více ve fotogalerii…

Poděkování.

Děkuji panu fotografovi za moc pěkné snímky, které mi dokreslují atmosféru popisovanou mi mou ženou a mými syn. Pro pracovní povinnosti (směnný provoz v zaměstnání) jsem se letos nemohl zúčastnit. Popisování průběhu pouti bylo téměř tak barvité jako snímky v galerii. Děkuji také našemu otci Petrovi za tento nápad a vytrvalost v pořádání této (i jiných) farní pouti. Děkuji všem, díky kterým mohla být. Zdař Bůh.

Tomáš Pchálek

Pokrakovské povídání

V neděli 18.9. 2016 odpoledne jsme se sešli na faře, abychom se společně ohlédli za letošními Světovými dny mládeže v Krakově. Prohlédli jsme si fotografie ze setkání, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o setkání mládeže s papežem a poslechli jsme si zážitky členů našeho spolča. To vše v příjemné atmosféře u kávy a čaje.

Díky všem, kteří přišli! Díky za to, že jste nám umožnili se Světových dnů mládeže zúčastnit a za vaši modlitební podporu!

Mše svatá s poděkováním za úrodu.

V neděli 11. září při mši svaté v 9.30 jsme poděkovali za letošní úrodu. Na začátku mše svaté přinesly děti před oltář výpěstky z našich zahrad a polí. Schola doprovázela bohoslužbu krásným zpěvem. Na závěr obřadů otec Petr vyprošoval požehnání pro úrodu a pro naše pole.

Všemohoucí dobrý Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi, aby mohla vydat své plody. Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej, ať se z letošní úrody nasytí také ti, kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno.