Texty pro zpravodaj JARO: Únor 2016

Maškarní rej

V něděli 31.ledna navštívili faru podivní návštěvníci. Za otcem Petrem se přišly podívat sličné princezny i všelijaká havěť, známé filmové dvojice jako Pat a Mat i ochránci zákona. Zpod rozličných masek vykukovaly známé obličeje našich malých i velkých ratolestí, a tak je všechny otec ochotně vpustil dovnitř. Děti se během odpoledne vyřádily dostatečně. Čekala je spousta her a v tombole vyhrával každý los. Poděkování určitě patří maminkám, které nachystaly pro děti spousty dobrot i organizátorkám, které vše pečlivě naplánovaly.

Lenka Hrbáčová

Jaro velikonoce 2016

Duchovní slovo

Drazí farníci!

Pomaličku a polehoučku se blížíme k době postní.

V tomto roce připadá neděle Vzkříšení na 27. března, je to jeden z nejdřívějších možných velikonočních termínů. A právě tyto tak brzké Velikonoce krásně odpovídají na volání Božího milosrdenství, které touží vstoupit do lidských srdcí co nejdříve. Velikonoce jsou svátky Božího milosrdenství, neboť Ježíš přemohl zlo, aby nám daroval svou lásku skrze dar odpuštění a dar spásy. Postní doba je pro každého z nás příležitostí vytvořit prostor pro změnu v našem životě, poodstoupit od světa a umožnit Bohu, aby mě objal jako své dítě a obdařil svou přítomností, blízkostí, a tak mi řekl, že jsem jeho a On je můj. Nebojme se nechat vést Božím milosrdenstvím, uvěřme v jeho nekonečnou sílu a vyjděme vstříc Boží lásce, která dokáže zasáhnout lidské srdce, které se jí otvírá, a konat v něm zázraky.

Co nám vlastně prospívá v přípravě na Velikonoce? Jak dobře prožít dobu postní, abychom se připravili na slavení Velikonoc?

Doba postní vždy začíná přísným postem od masa a tzv. postem újmy, což znamená pouze jednou během dne se dosyta najíst. Předpokladem dobrého postu je vidět a uvědomovat si utrpení Ježíše Krista. Tak jako On z lásky pro nás umírá, chceme si i my z lásky k Němu odříct světskou radost, abychom s ním mohli být celou svou bytostí spojení v jeho utrpení, a tak mít svůj podíl na jeho lásce a odevzdanosti. Není na světě většího projevu lásky k člověku než Ježíšův kříž. Půst mi umožňuje vstoupit do tajemství Ježíšova utrpení a nalézt v něm skutečnou lásku a mít na ní podíl celou svou bytostí. To, že půst bolí nebo nás něco stojí, je přirozené a normální. Znovu nás zaciluje více směrem k Bohu, otvírá nám pohled života a umožňuje nám osvobodit se od našich svázaností (sobectví).

Dalším mocným prostředkem je vytrvalá modlitba v jakékoliv podobě (adorace, pobožnosti křížové cesty atd.). Modlitba je vědomé prožívání sjednocení s Ježíšem v kteroukoliv dobu a na jakémkoliv místě. Modlitba je, že se dívám na Něho a on na mě. Naslouchám jeho slovu a nechávam se proniknout jeho osobou. A tak mě může uvádět do tajemství své moudrosti, svého života a své vůle. Modlitba je promlouvání od srdce k srdci.

Vnitřní obnova srdce vede k činu lásky a to církevní tradice nazývá almužnou. Uvědomuji si potřeby druhých a obětuji pro ně něco ze sebe. Správná obnova srdce nemůže zůstat nečinná vzhledem k životu bližních. I dnes jako v každé době jsou kolem nás lidé, kteří potřebují pomoc. Učme se vidět jejich potřeby a hledejme cesty, jak jim pomoci společně – jako farní rodina.

Základní pohnutkou je AKT BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Skrze naše rozhodnutí připravit se na Velikonoce toto Boží milosrdenství přijímáme a přetváříme v akt lásky, který vrcholí slavením velikonočního třídenní a zvláště Kristovým VZKŘÍŠENÍM. Pokud se vytratí hlavní důvod jednání, tak se v nás upevní pouze naše soběstačnost a pýcha. Ve výsledku se více přiblížíme k sobě, ale ne k druhým.

I když nás bude odrazovat naše zkušenost, že se nic nepohne nebo že nevíme jak na to, nenechme se odradit a vložme to s důvěrou Ježíši do rukou. Snažme se využít, co nám nabízí farní život a Bůh, náš milosrdný Otec, nám vyjde vstříc a postará se o zbytek, tak jak to známe z podobenství o marnotratném synu.

o. Petr

 

 

INFORMACE:

10.2. Popeleční středa – začátek Postní doby

Pobožnosti křížové cesty ve farním kostele

Každý postní pátek budou v 17.00 hod. Povedou je různé skupiny:

12.2. – děti; 19.2. – senioři; 26.2. – maminky; 4.3. – mládež; 11.3. – muži; 18.3. – ministranti

Každou neděli od 15.00 hod. bude křížová cesta za jednotlivé obce v naší farnosti s prosbou o milosrdenství.

14.2. – za Jaktař; 21.2. – za Milostovice; 28.2. – za Vlaštovičky; 6.3. – za Vávrovice a Palhanec, Karlovec; 13.3. – za celou farnost.

Na Velký pátek 25.3. bude křížová cesta ve farním kostele v 8.00 hod.

 

POSTNÍ PROMLUVY

Postní promluvy na téma SKUTKY DUCHOVNÍHO MILOSRDENSTVÍ budou probíhat při večerní mši svaté v Jaktaři v tyto termíny: 12.2. – dávat radu pochybujícím; 19.2. – poučovat neznalé; 26.2. – napomínat ty, kdo hřeší; 4.3. – těšit zarmoucené; 9.3. (st) – odpouštět urážky; 18.3. – trpělivě snášet obtíže; 23.3. (st) – prosit Boha za živé i mrtvé. Termíny jsou převážně v pátek, ale dva z nich jsou ve středu.

 

POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ

Na každou neděli budou pro děti i dospělé připravená postní předsevzetí. Budete si je moci vzít z košíku v kostele, a po dobu následujícího týdne se je snažit vykonat.

 

24 HODIN PRO PÁNA

Ve dnech 4. – 5. března proběhne celodenní výstav Nejsvětější Svátosti (adorace) podle přání papeže Františka. V pátek 4.3. od 15.00 hod. bude v kostele možnost adorace do 20.00 hod., poté bude Nejsvětější svátost přenesena do farní kaple a adorace bude pokračovat i přes noc do 6.00 hod. V sobotu 5.3. pak bude adorace pokračovat opět ve farním kostele do 15.00 hod. Prosím všechny farníky, aby se zapsali jako adorační stráž, rozpis bude rozdělen po hodině.

 

DUCHOVNÍ POSTNÍ OBNOVA

Srdečně zvu všechny farníky na postní duchovní obnovu, která proběhne ve dnech 11. – 12. 3. Povede ji Mons. Adam Rucki, biskupský vikář, který je ustanoven misionářem milosrdenství pro naši diecézi.

 

Udělování svátosti pomazání nemocných

O 5. neděli postní 13. března při mši svaté v 9.30 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Prosím všechny farníky, kteří by chtěli přijmout tuto svátost, ať přijdou a využijí svátosti smíření přede mší svatou od 8.45 – 9.30 hod. Svátost pomazání nemocných může přijmout pokřtěný člověk, který je vážně nemocný nebo je staršího věku.

 

Zpovídání před Velikonocemi

Čtvrtek 17.3. – kaple v Milostovicích od 17.00 do 18.00 hod.

Pátek 18.3. – kostel v Jaktaři od 16.45 do 17.30 hod.

Sobota 19.3 – kostel v Jaktaři od 17.00 do 17.30 hod.; po mši od 18.15 dle potřeby

Neděle 20.3. – kostel v Jaktaři od 6.45 do 7.15; od 8.45 do 9.30; po mších dle potřeby

Pondělí 21.3. – kaple ve Vlaštovičkách od 17.00 do 18.00 hod.

Úterý 22.3. – kostel v Jaktaři od 16.30 do 17.30 hod.; po mši dle potřeby

Středa 23.3. – kostel v Jaktaři od 16.30 do 17.30 hod.; po mši dle potřeby

 

Bohoslužby o Velikonocích

Všechny budeme slavit ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři.

20.3. Květná neděle v 9.00 hod.

Velikonoční triduum

24.3. – Zelený čtvrtek (Mše na památku večeře Páně) v 17.30 hod.

25.3. – Velký pátek (Památka umučení Páně) v 17.30 hod.

26.3. – Bílá sobota (Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) v 20.00 hod.

27.3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 7.15; 9.30 hod.; na závěr budou požehnány velikonoční pokrmy

28.3. – Pondělí v 7.15 hod.

 

Zelený čtvrtek

Po mši svaté bude kostel otevřen k soukromé modlitbě v getsemanské zahradě do 20.00 hod.

 

Velký pátek

V 8.00 hod. začne křížová cesta ve farním kostele. Večer po velkopátečních obřadech bude kostel otevřen k modlitbě do 20.00 hod.

 

Bílá sobota

Na Bílou sobotu trvá celá církev na modlitbách u Kristova hrobu, ráno v 8.00 začneme modlitbou ranních chval a kostel bude otevřen do 20.00 k modlitbě u Božího hrobu.

 

Farní pouť do KRAKOVA

7.5. v sobotu se uskuteční farní pouť do Krakova. Navštívíme baziliku Božího milosrdenství v Lagevníkách a podíváme se do kaple sv. sestry Faustyny. Také si prohlédneme město Krakov, Wawel atd.. Bližší informace budou ještě upřesněny.

 

 

 

 

Kateřina Lachmanová o smyslu odříkání

Půst není jen odříkání si svého oblíbeného jídla. Přednášku na toto téma pod názvem „Doba postní – čas odtučňování srdce“, prosloví ve čtvrtek 25. února v opavském Obecním domě teoložka Kateřina Lachmanová. Akce, určena nejen praktikujícím věřícím, je součástí celoročního setkávání s občany, které letos pořádá Charita Opava pod souhrnným názvem „Dvanáct inspirací pro Opavsko“.

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. je členkou Římskokatolické církve. Za totality studovala ekonomickou fakultu, po převratu strávila tři roky v evangelizační škole na Maltě a postgraduálně studovala teologii a psychologii v Římě. Deset let se věnovala poradenství a psychoterapii a učila na teologické fakultě v Praze, nyní je šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství a koordinátorkou katolické charismatické obnovy. Napsala řadu knih, například Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti či Síla přímluvné modlitby. Její poslední kniha má název Karikatury Boha.

„V jistém slova smyslu je člověk tím, co do sebe vstřebává, čím se živí,“ přibližuje Kateřina Lachmanová obsah své přednášky, kterou Charita Opava zasadila do postní doby. „Samozřejmě nejen ve smyslu hmotném, ale také v tom smyslu, jaké má potřeby, co na něho působí, co si pouští do života, co si pouští do své duše, co si pouští do svého srdce. Tím vším je nějak utvářen, a proto právě praktika postu, jež má člověka pročistit, ale na úrovni srdce. Samozřejmě není špatné, že člověk chce také trochu pročistit svůj organismus, dbá-li na zdravou životosprávu. Ale zdravě žít bude jedině tehdy, když se věci srovnají z perspektivy celistvé, tedy na úrovni srdce, na úrovni toho nejhlubšího místa v jeho bytosti. Proto říkám, že půst je vlastně ´odtučňování srdce´: odtud se totiž odvíjí náš pravdivý vztah k sobě sama i ke světu kolem.“

Setkání tak může být inspirativní pro všechny, nejen pro praktikující věřící. Přednáška proběhne v Schösslerově salonku Obecního domu na Ostrožné ulici v Opavě v 17 hodin, vstupné je dobrovolné. Akce probíhá ve spolupráci s Karmelitánským knihkupectvím U Sv. Vojtěcha a Opavskou kulturní organizací OKO.

 

 

 

Knihy o Božím milosrdenství

Milí čtenáři, farníci, chci Vám nabídnout tři knihy, které mohou být pro každého z nás inspirací k Svatému roku Božího milosrdenství.

První knížka „O milosrdenství“, kterou sestavila a komentáři opatřila Kateřina Lachmanová, obsahuje čtyřicet krátkých úvah od různých autorů na téma Božího milosrdenství.

„Pán je milosrdný, a Duch svatý nám dá sílu, abychom i my byli milosrdní … Duch svatý naučí člověka nevýslovné lásce k druhým lidem a soucitu ke všem chybujícím.“ (Silván z Athosu)

V druhé knížce „O marnotratném otci“ nám Angelo Scarano přibližuje příběh z Lukášova evangelia v původní síle a kráse. Autor se snaží o správné pochopení podobenství.

Jsme pozváni, abychom tišili svou žízeň a čerpali z životodárného pramene Boží lásky, kterou Bůh v Ježíši Kristu rozlévá až marnotratným způsobem.

Třetí kniha – „Faustyna neobyčejně obyčejná“ od Jolanty Sasiadekové obsahuje cenná svědectví o životě sestry Faustyny. Její dopisy i myšlenky z duchovního deníku se mohou stát podnětem k prohloubení našeho vztahu k Ježíši.

Tyto a jiné knihy si můžete půjčit v naší farní knihovně, která je otevřená každou druhou neděli v měsíci a to od 8.15 do 8.45 a také od 10.30 do 11.00 hodin.

Milena Pchálková

Silvestrování na faře

Je již tradicí, že na Silvestra se sejde celé spolčo a oslaví spolu konec starého roku a začátek roku nového. Nejinak tomu bylo i letos.

Zahráli jsme si spoustu her, pochutnali si na výborném jídle a o půlnoci jsme vyběhli na kopec, abychom se pokochali výhledem na ohňostrojem ozářenou Opavu. Někteří z nás pak přespali na faře a plni síly a energie šli ráno na novoroční mši.

Za celé spolčo vám do nového roku přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a Božího požehnání!

Terka Smolková

Vánoční setkání farnosti

Již tradičně se o Vánocích scházíme, abychom poseděli, pojedli a zazpívali si. Tentokrát (a bylo to již čtvrý rok) jsme se setkali 27. prosince od 15.00 hod. v kulturním sále ve Vlaštovičkách. Program zahájila schola a mládež divadelním představením Vánoční cestování časem anebo Křováci v Betlémě, které sklidilo obrovský úspěch. Poté jsme se občerstvili čajem, či kávou a ochutnali cukroví. Na závěr jsme si zazpívali koledy a v opravdu vánoční náladě se rozešli do svých domovů.