Archiv pro měsíc: Listopad 2020

Ohlášky z 1. neděle adventní

 • Dnešní nedělí vstupujeme do nového liturgického roku a zahajujeme adventní dobu. Máme tento čas prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Malou pomocí pro nás může být adventní snažení pro děti a pro dospělé, které jsme pro vás připravili. Vyzvednout si je můžete vzadu v kostelích nebo stáhnout z internetových stránek farnosti, kde najdete i podrobnější návod.
 • Jelikož se epidemiologická opatření rozvolnila, budou mše sv. probíhat jako obvykle, stejně jako adorace v obou farnostech. Vyzpovídat se je možné před bohoslužbami. Kdo by chtěl přijmout svátost oltářní mimořádně mimo mši svatou, musí se dopředu domluvit na termínu.
 • Biskupové naší země vyhlašují na první tři středy měsíce prosince mimořádný půst za ukončení pandemie. Můžeme se postit od masa, jako ostatně každý pátek, kdy je závazný půst, nebo můžeme přidat ještě další rozumné omezení v jídle nebo dovolených požitcích např. alkoholu, televizi apod.
 • Ve středu 2. 12. se opět sejdeme v Jaktaři na faře v 19:00 h. ke katechezi pro dospělé.
 • Tento pátek je první v měsíci, budou tedy měsíční návštěvy nemocných. Ve čtvrtek budou především v Jaktaři a v pátek v Kateřinkách. Mimořádní zájemci se mohou nahlásit kdykoli.
 • Příští neděle je první v měsíci, mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. knihovna.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Neodkládejte jejich zápis, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
 • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy. Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u vyššího daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani.
 • Misijní sbírka má být uspořádána do konce letošního roku. V naší farnosti proběhne následujícím způsobem: kdo bude chtít přispět na misie v hotovosti, musí u daru sdělit, že je na misie. V případě daru skrze internetového bankovnictví pak napsat do poznámky, že je dar určen na misie.
 • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 11. do 6. 12. 2020

Adventní aktivita pro děti i dospělé

Milí farníci,
současná doba nám sice nedovoluje prožít letošní advent přesně tak, jak jsme zvyklí, ale přesto je zde možnost, jak se jako farnost zapojit do společné aktivity, a to i na dálku. Nabízíme 2 aktivity – jednu pro děti (od nejmenších až po cca 8–10 let) a druhou pro starší děti, mládež a dospělé všeho věku.

Mladší děti bude letos provázet adventem anděl Vendelín. Tento anděl má pro děti na každý den nachystaný dopis, ve kterém děti seznamuje s adventní dobou a dává tipy na zajímavé aktivity, které mohou děti provádět společně s rodiči a zpříjemnit si tak adventní dobu. Zároveň má pro děti připraveny 4 zvláštní úkoly (na každý adventní týden jeden), které se děti snaží plnit a každý den si za splněný úkol mohou nalepit obrázek na předem připravenou krabici. Před Vánoci bude tato krabice krásně ozdobená splněnými úkoly a dobrými skutky a bude sloužit jako dárek pro Ježíška. Aktivitu je možné si vytisknout a připravit doma, odkaz ke stažení zde: https://ajinka.signaly.cz/2011/adventem-s-andelem-vendelinem-2020

Pro starší děti, mládež a dospělé nabízíme jednoduchou adventní duchovní obnovu. Na každý týden je připraven plakátek s konkrétní výzvou do daného týdne. Jednotlivé výzvy na sebe navazují a zároveň poskytují prostor ke zpětné vazbě. Odkaz ke stažení: https://www.katechetiolomouc.cz/news/adventni-kalendar-2020/

Ohlášky ze slavnosti Ježíše Krista Krále

 • Tento týden probíhá dovolená duchovního správce. Jelikož nebylo možné řešit situaci jiným způsobem, budou úmysly mší svatých odslouženy soukromě, jak tomu bylo v posledních týdnech. Opět platí, že žádný přijatý úmysl nebude vynechán.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Úmysl je možné nahlásit v sakristii či na faře po udělování svátostí. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu na lístek a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Je možné nahlásit úmysl i skrze elektronickou poštu. Přednostně přicházejte s jubilejními a výročními úmysly, kde je datum důležité. Neodkládejte zápis úmyslů, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
 • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy.
 • Misijní sbírka má být nakonec uspořádána do konce letošního roku. V naší farnosti proběhne následujícím způsobem: kdo bude chtít přispět na misie v hotovosti, musí u daru sdělit, že je na misie. V případě daru skrze internetového bankovnictví pak napsat do poznámky, že je dar určen na misie.
 • Příští nedělí 29. 11. vstoupíme do nového liturgického roku a zároveň doby adventní. Účast na mší svatých už je povolena i více osobám, proto zveme farníky na mše svaté. Přenos bude ale nadále pokračovat. Během mše svaté se budou žehnat adventní věnce. Ti, kdo budou přítomni, je mohou přinést s sebou. Farníci, kteří nemohou být přítomni a chtěli by mít posvěcený adventní věnec, je mohou přinést v sobotu 28. 11. na faru od 16:00 do 17:00 h.
 • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 11. do 29. 11. 2020