Texty pro zpravodaj JARO: Září 2015

JARO 2015/1

Milí farníci!

Léto nám pomaličku končí, ale jaktařská rodina se opět probouzí do farního života po čase odpočinku a dovolených. O prázdninách jsme prožili několik farních akcí, které byly završením snahy a díla během celého školního roku. Věřím, že nám navzájem pomohly k hlubšímu sblížení, a také k prohloubení vztahu s Bohem. Nebudu psát výčet všech akcí, v následujících stránkách si můžete přečíst pár střípků z nich. Rád bych na tomto místě poděkoval těm, kteří je pomohli připravit a zrealizovat, neboť to mnohdy vyžaduje nemalé úsilí, a také těm, kteří se jich zúčastnili, vždyť všichni mají v těchto aktivitách své místo, neboť jsme jedna farnost.

Co se týče stavebních prací, přes prázdniny jsme pokročili ve výstavbě sociálního zařízení v kostele. Ještě je potřeba dokončit vnitřní stavební práce. Prozatím jsme zaplatili zhruba 150 000 Kč (projekt, zemní práce, žumpa, kanalizace, archeologové atd.).

Začátkem října začne výmalba farního kostela, na kterou jsme za pomoci Magistrátu města Opavy dostali 100 000 Kč z dotace Moravskoslezského kraje. Předpokládaná cena je 260 000 Kč. Do té doby je třeba také připravit rozvody pro nové osvětlení kostela, které by se mělo zrealizovat v následujícím roce.

Při pohledu na měsíce před námi nás v nejbližší době čeká společné slavení mše svaté s otcem biskupem u příležitosti přijetí svátosti biřmování těmi, kteří se po celý rok připravují. Svátost biřmování je jedná ze tří svátostí, které nás uvádí do plného vztahu s Bohem. V určité analogii, jak o ní mluví sv. Tomáš Akvinský, jde o rozvinutí křestní milosti. Křtem jsme se duchovně narodili k životu s Bohem, biřmováním se rozvíjíme do dospělého věku v řádu milosti a eucharistie nás sytí a udržuje při životě na cestě k věčnosti. Eucharistie se stává cílem této křesťanské iniciace, neboť křesťanský život z ní vychází a také k ní směřuje. Z této svátosti potom plyne dokonalejší schopnost víru žít, chránit ji a šířit. Modleme se za biřmovance, ať krásně prožijí tyto chvíle a dokážou ve svém dalším životě z této svátosti čerpat.

Nezapomeňme, že v sobotu 3. října se uskuteční naše farní pouť na Cvilín. Společně se opět vydáme na pouť k Panně Marii při níž budeme vyprošovat požehnání pro naše rodiny a potřebné dary a milosti pro naši farnost. Kráčet v životě s Marií po boku je moudrá volba, neboť nám pomůže uskutečnit a naplnit život podle vůle Ježíše Krista. S ní jde všechno lépe a snadněji.

V říjnu nás čeká také misijní neděle, během které máme možnost se skrze finanční dary podílet na pomoci lidem, kteří se ocitají ve velké bídě.

V listopadu budeme společně pamatovat na naše zemřelé. V neděli 1. listopadu budeme mít ve farním kostele pobožnost za zemřelé, a poté budou požehnány hroby zemřelých. Snažme se využít odpustků, které církev nabízí jako projev milosrdenství. Pomozme duším v očistci dostat se do nebe tím, že milosrdný Bůh jim odpustí zbytek jejich trestů skrze lásku a modlitbu, kterou za ně obětujeme. Pomozme jim do nebe a oni z nebe budou pomáhat nám na zemi.

Milí farníci, opět zveme i pro tento školní rok, přijďte se zapojit do různých společenství. Není dobré, aby v prožívání víry člověk zůstal sám. Sdílení a služba je projevem živé víry. Pojďme společně utvářet život farnosti, dávejme podněty a nebojme se ztrácet čas modlitbou. Práce a zábava neutečou. K posile v duchovním životě, ať nám také přispívá farní knihovna, kterou jsme nedávno požehnali a otevřeli. Udělejme si čas se jednou za měsíc v neděli po mši svaté sejít ve farní kavárně nejen na dobrou kávu. Je dobré se vidět s ostatními a vytvářet tak živé společenství.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V neděli 27. září při mši svaté v 9.30 hod. bude otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz udělovat svátost biřmování.

FARNÍ POUŤ NA CVILÍN

Srdečně zveme farníky na farní pouť, která se uskuteční v sobotu 3. října. Dopravu si zajišťuje každý sám. Pokud však někdo potřebuje odvoz, ať se nahlásí v zákristii.

PROGRAM:
9.30 hod. modlitba růžence
10.00 hod. mše svatá
- po mši svaté krátká adorace a uctění obrazu Sedmibolestné Panny Marie

MISIJNÍ NEDĚLE

V neděli 25. října bude sbírka na misie. Zároveň proběhne tradiční akce „Misijní koláč“. Prosíme ty, kteří se chtějí zapojit, ať přinesou koláče, které se budou po mši svaté prodávat. Výtěžek půjde na misie. Také můžeme přispět koupí misijního kalendáře, který se bude prodávat v zákristii.

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ

V sobotu 31. října v 14.00 hod. bude pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Vlaštovičkách.

V neděli 1. listopadu ve 14.30 se v kostele v Jaktaři uskuteční pobožnost za zemřelé a poté budou požehnány hroby zemřelých.

ZMĚNY BOHOSLUŽEB A ZPOVÍDÁNÍ OD ŘÍJNA

Sobotní mše svatá bude pravidelně každou sobotu od 17.30 ve farním kostele. Po mši svaté bude možnost svátosti smíření od 18.15 – 18.45 (konec dle potřeby). Přál bych si, abyste jako farníci měli možnost se připravit na neděli právě skrze zpověď, a tak lépe prožívali neděli a rostli ve svém duchovním životě. Vím, že mnohým nevychází čas na zpověď, neboť je to brzy, z tohoto důvodu jsem přistoupil k této změně. Jsem si vědom, že v Milostovicích a ve Vlaštovičkách nebudou sobotní mše svaté, ale chtěl bych, aby staří lidé, kteří nemají možnost přijít do kostela, přijali každou neděli svátost eucharistie skrze mimořádné přisluhovatele právě v kapli.

V pátek od 17.00 – 17.30 hod. bude vystavena Nejsvětější svátost a zároveň budu zpovídat. Po mši svaté bude tichá adorace od 18.15 –18.30 hod., při které budu k dispozici na přímluvnou modlitbu.

INFORMAČNÍ SERVIS:

KONTAKT:

Římskokatolická farnost Opava-Jaktař
Šebelova 32/3, Opava-Jaktař, 747 07
Tel: +420734790090
Email: rkf.opavajaktar@doo.cz
Web: https://www.farnostjaktar.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí – 16.00 – 17.30 hod.
Středa – 16.00 – 17.00 hod.

MŠE SVATÉ VE FARNOSTI

po – 18.00 hod. v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vlaštovičkách-Jarkovicích
st – 17.30 hod. v Jaktaři
čt – 18.00 hod. v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Milostovicích
pá – 17.30 hod. v Jaktaři
so – 17.30 hod. v Jaktaři
ne – 7.15 hod. a 9.30 hod. v Jaktaři

MODLITBA ZA FARNOST A MĚSTO OPAVA

Každý den ve 21.00 hod. se můžete připojit k společné modlitbě za farnost a město Opava a tak svolávat požehnaní na všechny, kteří zde žijí, aby nás Ježíš chránil od zla a vedl cestou víry a lásky. Stačí se pomodlit Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci…a na závěr všichni obdržíte kněžské požehnání.

ADORAČNÍ DNY

Každý pátek tichá adorace od 17.00 – 17.30 hod. a po mši od 18.15 – 18.30 hod. (přímluvná modlitba) mimo 1. pátek v měsíci ve farním kostele v Jaktaři.

Každý první pátek po večerní mši svaté je vedená společná farní adorace doprovázená zpěvy z Taizé ve farním kostele v Jaktaři.

Každé třetí pondělí v měsíci je adorace ve Vlaštovičkách v kapli sv. Jana od 17.00 – 18.00 hod.

Každý třetí čtvrtek v měsíci je adorace v Milostovicích v kapli sv. Cyrila a Metoděje od 17.00 – 18.00 hod.

ZPOVÍDÁNÍ

JAKTAŘ:

Ve farním kostele vždy 30 min. před mší svatou.
V pátek od 17.00 –17.30 hod.
V sobotu od 18.15 – 18.45 hod. – dle potřeby

MILOSTOVICE (v zákristii):

Třetí čtvrtek v měsíci od 17.00 – 18.00 hod.

VLAŠTOVIČKY (v zákristii):

Třetí pondělí v měsíci od 17.00 – 18.00 hod.

KATECHEZE

Co 14 dnů ve čtvrtek probíhají HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na faře. První setkání se uskuteční 8. října.

VÝUKA KATECHISMU (NÁBOŽENSTVÍ)

čt – 13.30 – 14.15 hod. pro 3. –5. třídu
15.15 – 16.10 hod. pro 7. –9. třídu
čt – 15.00 – 15.45 hod. pro 1. –2. třídu

FARNÍ KNIHOVNA

Bude otevřena každou druhou neděli v měsíci:

8.15 – 8.45 hod.
10.30 – 11.00 hod.

Na webových stránkách farnosti www.farnostjaktar.cz si v horní liště můžete kliknout na ikonu „KNIHOVNA“ a zde se podívat na seznam knih. Knihovnu chceme také rozšiřovat o novou duchovní literaturu.

FARNÍ KAVÁRNA

Bude otevřena každou druhou neděli v měsíci po mši svaté přibližně od 10.30 hod.

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ:

MINISTRANTI

Schází se co 14 dnů na faře v sobotu v 9.15 hod. nebo v neděli v 10.30 hod.

SCHOLA

Zkoušky jsou každý pátek na faře. Menší děti (scholka) od 15.40. chola od 16.00 do 17.20 hod.

MAMINKY

Schází se jednou za měsíc ve středu na faře od 17.00 – 19.00 hod. Více informací p. Černá.

MLÁDEŽ

Schází se každý pátek od 18.30 – 20.20 hod. na faře.

MODLITBY OTCŮ

Probíhají co 14 dnů v úterý od 19.00 hod. na faře.

Otevření farní knihovny

V neděli 13. září jsme slavnostně otevřeli farní knihovnu společnou modlitbou a požehnáním. Knihovna bude otevřena každou druhou neděli v měsíci a to 30 min. po každé nedělní mši svaté: 8.15–8:45 hod.; 10:30–11:00 hod. Na seznam knih se můžete podívat na našich webových stránkách: www.farnostjaktar.cz, v horní liště si kliknete na ikonu knihovna. Budeme se snažit knihovnu doplňovat o nové tituly zvláště duchovní literatury. Nebojme se udělat si čas na dobrou knihu, a tak upevňovat a prohlubovat svůj duchovní život, aby časem náš pramen života nezačal vysychat. Přeji pěkné chvíle u knihy. o. Petr

Prázdninové setkání ministrantů 2015

Letošní ministrantský tábor proběhl formou příměstského tábora. Scházeli jsme se ráno a končili okolo patnácté hodiny. První den (24.8.) jsme si nastínili, co by bylo potřeba vylepšit ve službě ministranta. Otec Petr nám vysvětlil, co by mělo být naší Boží zbrojí. Poté jsme hráli hry a myslím, že si to všichni užili.

Druhý den (25.8.) jsme se sešli v obvyklou dobu a vyrazili do aquaparku v Kravařích. Po řádění v bazénu nám všem vyhládlo. Hlad jsme zahnali na skvělém obědě u paní Mičkové. Odpoledne jsem hráli ministrantské Riskuj. Schválně, jestlipak víte, co je to lunula?

(Je to „půlměsíc“ v monstranci, ve kterém je vsazena eucharistie.) Sepsal Václav Pchálek.

Výlet mladých do Tater

Dne 2. 8. 2015 jsme se spolčem vyrazili do Tater. Cílem naší 12–ti členné výpravy byla nádherná vesnička Zuberec. V pořádku jsme dorazili do země (tedy vesnice) zaslíbené, ubytovali se a šli rychle spát, abychom byli odpočatí na pondělní túru.

V pondělní jsme ráno hned vyběhli na rozcvičku, po které nám otec Petr řekl několik slov na téma:,,Tvé tělo je stvořeno pro lásku’’. Toto téma jsme probírali po celý náš pobyt. Během první túry jsme prošli sedlo Pálenica, někteří však nevyšli až na vrchol, protože je zlákal sběr borůvek.

V úterý nás čekala největší túra – vylezli jsme na Ostrý Roháč a po řetězech vyšli na třetí nejvyšší vrchol Západních Tater- vrchol Plačlivé (2125 m. n. m.). Během tohoto výletu si mnozí z nás sáhli až na dno svých sil.

Ve středu jsme prošli Juráňovou dolinou, přes sedlo Umrlá a zpět do Oravice.

Každý den jsme slavili mši svatou, rozjímali, společně se modlili a obdivovali jsme přírodu, kterou pro nás Pán vytvořil. Nesmím však zapomenout na každodenní partie karetní hry Bang či na (hlavně teoretickou) tvorbu filmu s názvem,,To s pečeným masem’’. Kdo náš film zhlédne, jistě na něj do smrti nezapomene.

Děkujeme otci Petrovi za nádherný pobyt a všem, kteří na nás mysleli ve svých modlitbách.

Terezie Smolková

Štítary 2015

Je již tradicí, že jen co se rok s rokem sejde a začnou prázdniny, jezdí jaktařská schola na týdenní tábor. Ani letos tomu nebylo jinak, dne 11. 7. 2015 jsme se vydali na jižní Moravu k přehradě Vranov.

Cestování téměř v tropických vedrech bylo úmorné, ale nakonec jsme všichni dorazili do cíle. Po roce jsme se tak setkali se svými kamarády z Brna, Jablonného a dalších částí naší milé země.

Rozhodně jsme nelenili, každý den jsme zpívali, hráli etapové hry, chodili na výlety, koupali se v přehradě, společně se modlili a slavili mši svatou. Naštěstí jsme nikdy nebyli sami, protože nás po celý týden vedli čeští svatí. Dozvěděli jsme se spoustu nového o životě českých světců, pomáhali jim luštit šifry či předat tajné zprávy.

Asi nejkrásnějším výletem byla návštěva hradu Bítov. Nachází se zde největší sbírka vycpaných psů na světě, zkrátka, opravdu to stojí zato. Pro ty odvážnější je zde i místnost plná strašidel.

Měli jsme se výborně a za to patří dík kuchařkám a kuchařům za všechny chutné krmě, dále pak vedoucím za přípravu her a večerní program, rodičům, kteří se s radostí zapojovali do táborového dění (ať už se jednalo o úklid či koupání v přehradě), otci Petrovi, který se nezdráhal za námi přijet, třebaže jen na chvíli, a zvláště pak Marušce Hanušové za celou organizaci tábora.

Nezbývá než se těšit na další prázdniny

Terezie Smolková

Slavnost sv. Petra a Pavla – farní den

Prožili jsme společně krásnou slavnost našich farních patronů. Mši svatou sloužil otec Daniel Vícha. Celé dopoledne vydatně pršelo, proto jsme byli zvědavi, jak bude probíhat farní den. Z fotografií je ale zřejmé, že sv. Petr a Pavel nám vyprosili hezké počasí – proto mohl být farní den na zahradě. Tam bylo výborné jídlo, skvělé pití, děti pekly chleba a hrály hry, bylo mnoho diskusních kroužků a kruhů – a na závěr jak jinak než… fotbálek. Už se těšíme na další příležitost sejít se.

Fotoreportáž z Noci kostelů

Začali jsme mší svatou. Výborné občerstvení bylo k dispozici v průběhu celého večera. (Všem kuchařkám děkujeme.) O duševní občerstvení se postarali Milena s Tomášem. Přišlo hodně dětí. Na faře si děti pod vedením Lenky vlastnoručně vyzdobily svíčku. Samozřejmě jim pomáhali mladí. Diskusní program v kostele byl výborný. Děti zakončily své tvoření společnou modlitbou. V průběhu programu jsme hojně využívali svící. Koncert houslí a varhan – prostě nádhera. Schola zpívá v Jaktaři již dvacet let – a zpívá překrásně – díky. Večer jsme zakončili ztišením při svíčkách.

Byli jsme na pouti

Třicet šest velkých i malých poutníků z naší farnosti se v sobotu 25. dubna vydalo na horu Matky Boží do Králík. Na pouť jsme jeli s úmyslem vyprošovat našim rodinám potřebné dary.

Po příjezdu do Králík jsme se rozdělili na dvě skupiny: první jela autobusem nahoru na Horu a druhá šla nahoru na Horu pěšky. Po mši svaté jsme si prošli klášterní ambity a Svaté schody.

Následoval oběd převážně z vlastních zásob. Nálada byla výborná, počasí výtečné, řízečky skvělé. Volno využil někdo k procházce, jiný k modlitbě, jiný ke konverzaci. Po závěrečné adoraci v kostele jsme nastoupili do autobusu. Z něj jsme sice ihned opět vystoupili z důvodu společného focení, ale pak jsme již vyrazili zpět k domovu.

Velikonoční fotoreportáž

Vizitace naší farnosti

V březnu provedl ostravsko–opavský diecézní biskup Mons. František Lobkowicz vizitaci naší farnosti. Po příjezdu nejprve navštívil vedení města Opavy. Poté proběhla beseda se žáky ZŠ Krnovská. Pak následoval oběd v jedné rodině naší farnosti. Odpoledne program pokračoval prohlídkou fary, setkáním s pastorační a ekonomickou radou farnosti ve farním sále. Jako vyvrcholení návštěvy sloužil otec biskup od 17 hod mši sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři, po které následovala krátká beseda, poděkování a rozloučení.

Návštěva se nesla v příjemné a přátelské atmosféře.

Jan Hanuš

Svátost pomazání nemocných.

Třicet devět farníků dnes při mši svaté přijalo svátost pomazání nemocných. Všem pokřtěným nemocným, jejichž nemoc je vážná, jsou v nebezpečí smrti nebo v pokročilém věku, církev doporučuje přijmout svátost pomazání nemocných. Skrze pomazání olejem a modlitbu kněze jsou nemocní svěřování trpícímu a oslavenému Ježíši Kristu, aby jim ulehčil a zachránil je. Přijetím této svátosti nemocní prosí za uzdravení na duši i na těle. Zároveň se připojují ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, aby tak byli prospěšní Božímu lidu.

Jan Hanuš