Texty pro zpravodaj JARO: Únor 2017

Informace Jaro velikonoce

IFORMACE:

 

Pobožnosti křížové cesty

Každý pátek probíhají ve farním kostele křížové cesty v 17.00 hod., které povedou různé skupiny:

  1. 3. – senioři; 10.3. – děti; 17.3. – mládež; 4.3. – maminky; 31.3. – otcové; 7.4. – ministranti

Každou neděli od 15.00 hod. bude křížová cesta za jednotlivé obce v naší farnosti s prosbou za naše rodiny.

5.3. – za Jaktař; 12.3. – za Milostovice v kapli; 19.3. – za Vlaštovičky v kapli Jarkovicích; 26.3. – za Vávrovice, Palhanec, Karlovec; 2.4. – za FARNOST.

Na Velký pátek 14.4. bude křížová cesta ve farním kostele v 8.00 hod.

 

POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ

Na každou neděli budou připravená postní předsevzetí, které si budete moci vzít z košíku v kostele a tak se je snažit vykonat po dobu následujícího týdne. Budou dvě kategorie předsevzetí pro dospělé a děti.

 

24 HODIN PRO PÁNA

Ve dnech 24. – 25. března proběhne celodenní výstav Nejsvětější Svátosti (adorace) podle přání papeže Františka. V pátek 24.3. od 15.00 hod. v kostele bude možnost adorace do 20.00 hod. poté se NS přesune do farní kaple a bude od 20.00 hod. adorace pokračovat i přes noc do 7.00 hod. (sobota 25.3.) a poté se zase přesune NS do kostela a bude pokračovat do 15.00 hod. Prosíme všechny farníky, aby se psali na arch papíru jako adorační stráž, rozpis bude rozdělen po hodině.

 

DUCHOVNÍ POSTNÍ OBNOVA

Proběhne ve dne 11. 3. a povede ji P. Michal Jadavan, farní vikář z Oder.

PROGRAM:

8.45 hod. ranní modlitba

9.00 hod. 1. promluva

10.30 hod. 2. promluva

12.00 hod. Anděl Páně + oběd na faře

13.30 hod. 3. promluva

15.00 hod. adorace před NS + sv. smíření

15.30 hod. mše svatá

 

Udělování svátosti pomazaní nemocných

O 5. neděli postní 2. dubna při mší svaté v 9.30 hod. se bude udělovat sv. pomazání nemocných. Prosíme všechny farníky, kteří by chtěli přijmout tuto svátost, ať přijdou a využijí svátosti smíření před mši svatou od 8.45 – 9.30 hod. K této svátosti může přistoupit pokřtěný člověk, který je vážně nemocný anebo má starší věk.

 

Zpovídání před velikonocemi

Čtvrtek 6.4. – kaple Mikostovice – 17.00 – 17.30 hod.

Pátek 7.4. – kostel Jaktař – 16.45 – 17.30 hod.

Sobota 8.4. – kostel Jaktař – 6.30 – 7.00 hod.; od 7.30 – dle potřeby

Neděle 9.4. – kostel Jaktař – 6.45 – 7.15; 8.45 – 9.30; po mších dle potřeby

Pondělí 10.4. – kaple Vlaštovičky – 17.00 – 17.30 hod.

Úterý 11.4. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.; po mši dle potřeby

Středa 12.4. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.; po mši dle potřeby

 

Bohoslužby o velikonocích

Všechny se odehrávají ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři.

9.4. – Květná neděle v 9.00 hod.

Velikonoční triduum

13.4. – Zelený čtvrtek (Památka na poslední večeři Páně) v 17.30 hod.

14.4. – Velký pátek (Uctívání sv. kříže) v 17.30 hod.

15.4. – Bílá sobota (Vigilie Vzkříšení Páně) v 20.00 hod.

16.4. – Neděle Vzkříšení Páně v 7.15; 9.30 hod.; na závěr budou požehnány velikonoční pokrmy

17.4. – Pondělí v 7.15 hod.

 

Zelený čtvrtek

Po mši svaté bude ještě jednu hodinu otevřen kostel k soukromé modlitbě v getsemanské zahradě do 20.00 hod.

 

Velký pátek

V 8.00 hod. začne křížová cesta ve farním kostele. Po velkopátečních obřadech bude ještě kostel otevřen k modlitbě do 20.00 hod.

 

Bílá sobota

V tento den si připomínáme, jak Ježíš leží v hrobě, ráno v 8.00 začneme modlitbou ranních chval a kostel bude otevřen do 20.00 k modlitbě u Božího hrobu.

Jaro – duchovní slovo

Duchovní slovo

Drazí farníci!

První nedělí v březnu vstupujeme do doby postní. Probouzející se jarní příroda se může stát signálem i pro obnovu našeho života duchovního – vytvořit v našem srdci více místa pro Boha, pro hlubší lásku. Získat čisté srdce od Boha Otce jako milost – dar lásky, není těžké, ale udržet si sjednocení s Bohem v lásce v různých životních stadiích, je nesmírně náročné. Mnoho plánů, starostí a problémů nás může zaneprázdňovat tak, že přestaneme být vnímaví pro Boží vůli. Máme pocit, že se dnes musíme o všechno postarat a na nějaké duchovní potřeby, na ty už není čas. Ženeme se ve víru událostí, které nám nedávají možnost se zastavit a „být“ sami se sebou, s rodinou, s přáteli, a v neposlední řadě s Bohem. „Být“ jako setkat se – sdílet vnitřní bohatství života.

Doba postní je dobou zastavení se. Nebýt v jednom kole, ale umět od věcí světa poodstoupit, abych dostal nadhled nad sebou, nad svým životem, nad vztahem k ostatním lidem a obnovil svůj vztah k Bohu milosrdenství. Nadešel čas se intenzivněji zaměřit na vztah k Bohu a připravit se na prožívání událostí velikonočních. Vytvořit prostor vnitřního ztišení se, vzdát se lákavých zábav je nutnou podmínkou pro sblížení se s Bohem.

Vtělení Božího Syna není náhodnou událostí, ale je vědomým projevem jeho nekonečné lásky. Skutečnost, že Ježíš přijal celý lidský úděl se všemi jeho odstíny a obětoval se za nás na kříži, vyžaduje naši odpověď – vzdát se na chvíli světské radosti, abychom pochopili a prožili Boží jednání a to se tak stalo pro nás darem. V době přebytku se půst stává něčím nepotřebným, cestou náročnou, po které není potřeba jít. Smyslem postu je naučit se ovládat potřeby a touhy a nasměrovat je přímo na Boha. Bojovat se svými slabostmi plynoucími z hříchů, abychom mohli růst ve ctnosti a lásce. Osvobodit se od pout světa, která mi brání žit poctivý křesťanský život.

Vstupme s pevným rozhodnutím do postní doby, přehodnoťme své plány a vyjděme na tzv. poušť samoty, abychom mohli nechat v rozjímání nad Kristovým utrpením působit Boží sílu jeho vzkříšení a tak znovu povstali ze smrti k životu, ze sobectví k lásce.

Drazí farníci, čas „ztracený“ pro Boha je čas získaný pro naši spásu i spásu světa.

o. Petr

Zimní radovánky

Několik členů naši farní rodiny v čele s otcem Petrem využilo krásného zimního počasí, vytáhlo lyže, snowboardy, brusle a hokejky a vyrazilo. Kam? Druhou lednovou sobotu jsme vyrazili na sluncem zalitý svah Kopřivná v Malé Morávce. Čtyřsedačková lanovka (která se místy houpala jako veliká houpačka) nás vyvezla nahoru na kopec a dolů jsme jeli po vlastních – tedy lyžích a snowboardech. No, a tuto neděli jsme zase vyzkoušeli tvrdost ledu na Vávrovických „bahňákách“. Někteří hráli hokej, jiní bruslili a někteří si jen užívali krásného slunce. Všem nám ale bylo úžasně… Musíme si to ještě zopakovat.

Setkání s Jamesem

Mnohým z nás se posledního dne roku starého a částečně první noci roku nového splnil sen. 31. 12. 2016 totiž jaktařskou faru navštívil James Bond!

Společné setkání nejen s Jamesem začalo v 16:30 mší svatou. Po mši jsme se všichni vydali na faru, vybalili jídlo, které ti šikovnější z nás připravili i bez pomoci maminek, a pohodlně se s motýlkem či šátkem usadili do promítacího sálu (jenž byl v průběhu večera postupně jídelnou, hernou, diskuzním salónem i ložnicí), kde jsme zhlédli nejnovější bondovku se známým českým hercem Vaškem v hlavní roli. Během promítání filmu jsme zjistili, že mezi sebou máme ty nejschopnější, nejodvážnější a nejchytřejší agenty z celého světa. Po skončení projekce k nám přijel sám neohrožený James Bond a zadal nám úkol: zvládnout operaci,,Numero’’. Cílem operace „Numero“ bylo zjistit tajný číselný kód, otevírající vstup do nového roku, a zachránit tak osud celého lidstva.

Během večera jsme si zahráli spoustu her, vesele se mezi sebou zabíjeli, zachraňovali nefunkčními zbraněmi krásnou slečnu, jedli jídlo chutné i nechutné a hlavně se výborně bavili.

Úspěšně se nám podařilo ve zdraví a bez ztrát na životech operaci,,Numero’’ vyřešit a zjistit tajný číselný kód: „2017“!

Tímto děkujeme otci Petrovi za podporu a vedení během celého roku, všem rodičům, sourozencům i přátelům, díky kterým jsme si mohli tento rok tak spolčácky užít.

Tak zase za rok v záři ohňostroje na kopci za hřbitovem. :)

Terezie Smolková

A přišli i velbloudi…

…konkrétně do Miostovic, kde se na svátek Křtu Páně konalo již tradiční vánoční setkání Jaktařské farnosti. Tentokráte byli hostitelé farníci z Milostovic. V místním obecním sále nás uvítal Otec Petr. Na úvod zazněla nejznámější česká koleda Narodil se Kristus Pán. Poté jsme mohli shlédnout divadelní scénku o putování tří králů. Po přezpívání všech známých koled a snědení všech dobrot jsme nedělním mrazivým večerem odcházeli a odjížděli domů. Díky za pěkné odpoledne.

Obnova manželských slibů

Oslavu Svátku Svaté rodiny jsme spojili s obnovou manželských slibů

Z obřadu žehnání:

Zavázali jste se, že si zachováte vzájemnou lásku, úctu a věrnost. Jste si vědomi povinností, které z toho pro vás trvale vyplývají? odp.: Ano

Zavázali jste se, že se nikdy neopustíte a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti. Jste připraveni i nadále jeden druhému vždy pomáhat? odp.: Ano

Zavázali jste se, že budete své děti učit znát a milovat Krista. Chcete vašim dětem opravdu celým svým životem ukazovat cestu, která vede ke Kristu? odp.: Ano

Hospodin ať vás opatruje po všechny dny vašeho života. Ať je v dobách nepříznivých vaší útěchou, v příznivých vaší pomocí, ať celý váš dům zahrnuje svým požehnáním.

Skrze Krista, našeho Pána. odp.: Amen

Nám, nám narodil se…

Slavnost Narození Páně jsme v jaktařském kostele oslavili „půlnoční“ mší svatou. Prožili jsme krásnou vánoční liturgii. K její slavnostnosti přispěla také vůně kadidla, zpěv scholy i závěrečný hřmot varhan. Odcházeli jsme s radostí v srdci a s vědomím toho, že Bůh je nám v narozeném Ježíši blízko. Po půlnoční jsme si ještě krátce popovídali a ohřáli se u svařeného jablečného moštu. Mše sv. v neděli byla neméně slavnostní a radostná. Po bohoslužbě jsme si u jesliček poslechli vánoční zpěvy a některé jsme si společně s naší scholou také zazpívali. Při východu z kostela nám ještě otec Petr stihl potřást pravicí a každému osobně popřát požehnané Vánoce.

Jan Hanuš

Zpívání na Rybníčku

V pondělí před Vánocemi zpívala naše schola na setkání klientů a zaměstnanců Armády spásy. „Takovéto pozvání jsme s radostí přijali. Doufáme, že jsme radost udělali také klientům azylových domů i těm, kteří se o ně starají,“ poznamenala Marie Hanušová a dodala: „Moc děkuji všem malým i velkým zpěvákům a hudebníkům naší scholy za čas a nadšení“.

Setkání s Mikulášem

V neděli 11. 12. 2016 jsme na faře měli vzácnou, až nebeskou návštěvu. Ale po pořádku. Všichni jsme se sešli na faře ve tři hodiny odpoledne. Nejprve se nás otec Petr zeptal, zda jsme byli celý rok hodní a zda si myslíme, že přijde Mikuláš. Ono to totiž není jen tak, Mikuláš má hodně práce a tak každý rok čekáme, jestli mu i letos na nás vyjde čas.

Mládež ze spolča si pro děti připravila scénku o Majdě, která si chtěla vzít Štěpána, jenže byla chudá a Štěpánova maminka nechtěla dovolit, aby se se Štěpánem vzali. Naštěstí jim pomohl jeden cizinec, který ze své výplaty daroval chudé rodině několik zlaťáků (ale tajně, aby o tom nevěděli).

Děti chtěly Majdě taky pomoci, na každém stanovišti (které byly po celé faře a kde děti plnily nejrůznější úkoly) dostaly penízek a když měly všechny penízky, daly je do měšce pro Majdu. Takže všechno dobře dopadlo a Majda si Štěpána vzít mohla.

A nakonec to nejlepší! Když jsme všichni zavolali:,,Mikuláši,’’ ozvalo se zabušení na dveře a Mikuláš i s andělem vešel. Kdo zazpíval písničku, ten dostal balíček se spoustou dobrot. Potom se s námi Mikuláš rozloučil a i se svým andělem šel o dům dál. Společně s otcem jsme se pomodlili, rozloučili se a vydali domů. Snad Mikulášovi vyjde čas i příští rok.

Terka Smolková

Nádherný, nádherná, nádherné…

Tato slova zazněla z úst otce Petra na závěr koncertu, který v jaktařském kostele na první neděli adventní připravila naše schola. Nádherný patřilo Bohu, nádherná – Panně Marii, nádherné – vystoupení scholy…

Během koncertu zazněly rorátní písně z 16. století i současné adventní písně různých autorů. Posluchači naplnili kostel téměř do posledního místečka a malé i velké umělce odměnili obrovským potleskem.

Za všechny posluchače děkujeme za krásný duchovní a umělecký zážitek.

Tančím, tančíš, tančíme!

Poslední večer loňského církevního roku, tedy v sobotu 26. 11. 2016, měl svátek svatý Silvestr Gozzolini. Nejen proto se naše spolčo rozhodlo uspořádat taneční večer na jeho počest.

Večer začal slavnostně mší svatou na kopečku a dále pokračoval na faře. DJ Kája se postaral o to, aby se členové spolča roztančili v rytmu tanců cha cha, jive, slowfoxtrot, quickstep, či v rytmu již „kultovní“ Balady Boa známé opavským studentům z tanečních kurzů. Čerství absolventi letošních tanečních kurzů sklidili velký úspěch se skladbou Johnny Däpp.

Bloky tanců byly proloženy zábavnými hrami, které si pro tanečníky připravili Vojta a Maru. Taneční repertoár byl rozšířen o milou severočeskou verzi country, kterou spolčo naučila kamarádka Iva z Jablonného v Podještědí. Společný večer byl za radostného zpěvu a modliteb zakončen ve farní kapli.