Archiv pro měsíc: Prosinec 2020

Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

 • Ve středu 30. 12. v 19:00 h. bude na faře v Jaktaři další katecheze pro dospělé.
 • Koledníci tříkrálové sbírky si mohou přijít pro požehnání na svou cestu v pátek 1. 1. po mších svatých.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
 • Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u finančního daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani.
 • V kostelích bude do 31. 12. ještě pokladnička pro ty, kteří nestihli dát svůj dar na misie. Tím se misijní sbírka v našich farnostech ukončí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021

Přímé přenosy z vánočních bohoslužeb

Živé vysílání bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři bude pokračovat i během vánočních svátků. Prosíme, předejte tuto informaci svým blízkým. Obzvlášť všem nemocným a lidem v karanténě, aby se mohli připojit k našemu farnímu společenství.

Ohlášky ze 4. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je měsíční sbírkou na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě stromků, vánoční výzdoby i úklidu. V Jaktaři se dnes po mši svaté ještě dokončí výzdoba. Také chci poděkovat rodině z Kateřinek, která darovala svůj strom naší farnosti.
 • Ve středu bude v Jaktaři přede mší svatou opět adorace a poslední standardní možnost přistoupit ke svátosti pokání. Pokud někdo z mimořádných příčin (práce v zahraniční, nemoc apod.) nemohl přistoupit ke zpovědi, můžeme se domluvit individuálně.
 • Od středy bude v kostelích betlémské světlo, které si můžete odnést domů. Na vigilii 24. 12. zveme zvláště rodiny s dětmi z obou farností. Děti mohou přinést výsledek svého adventního snažení – dárek pro Ježíška. Příští neděli bude obnova manželských slibů a žehnání vína.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
 • Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani. Kdo chce přispět na misie, musí u daru sdělit, že je na tento účel.
 • Je naší velikou radostí, že se našla osoba ochotná vykonávat kostelnickou službu ve farnosti Jaktař – paní Marie Laifertová. Přejeme jí mnoho Božích milostí a požehnání do této náročné služby. Chci z celého srdce poděkovat panu Janu Hanušovi st. za mnoho let kostelnické služby spojené se službou varhaníka. Kéž mu Pán odplatí mnohými milostmi za jeho obětavou službu!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 12. do 27. 12. 2020

Ohlášky z 3. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je určena na podporu Televize Noe. Pamatujte na ni, prosím, zvláště vy, kteří jste v současné době často sledovali mši sv. skrze toto médium. Příští týden proběhne v obou farnostech měsíční sbírka na opravy.
 • Tato středa 16. 12. je poslední postní středou vyhlášenou biskupy ČR. V 19:00 h. bude opět katecheze pro dospělé na faře v Jaktaři.
 • Možnost přijmout svátost smíření před Vánoci bude:

Ve všední dny v obou farnostech přede mší svatou.

Ve čtvrtek 17. 12. : v Milostovicích od 16:00 h. do 16:25 h.

V sobotu 19. 12.: ve Vlaštovičkách od 13:30 h. do 13:55 h.

v Jaktaři od 14:00 h. do 14:50 h.

v Kateřinkách od 15:00 h. do 15:50 h.

Ve dvou posledních případech budou přítomni dva zpovědníci.

 • Příprava vánoční výzdoby a úklid před svátky proběhnou tímto způsobem: v Kateřinkách začne stavění stromků a jejich zdobení v sobotu 19. 12. v 9:00 h., úklid pak bude probíhat od 13:00 h. V Jaktaři se budou stromky stavět v tutéž sobotu v 9:00 h. a okolo desáté proběhne úklid. Zdobit se bude v neděli 20. 12. po mši sv. Velmi prosíme muže i ženy našich farností, aby pomohli při této přípravě.
 • S odchodem duchovního správce skončil mandát ekonomické rady. Povinností nového duchovního správce je ustanovit radu novou. Diecézní právo dovoluje při péči o více farností ustanovit jednu radu z členů všech farností a nový duchovní správce ji může ustanovit na dobu jednoho roku. Proto chci upřímně poděkovat končícím členům ekonomických rad. Rozhodl jsem se ustanovit novou ekonomickou radu od 15. 12. 2020 z těchto členů: Jan Štekr a Zdeňka Chalupová za farnost Kateřinky a Alfons Stuchlík a Josef Cechl za farnost Jaktař. Rada se pak sejde v pátek 18. 12. po večerní mši sv. v Kateřinkách.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
 • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy. Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u vyššího daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani. Kdo chce přispět na misie, musí u daru sdělit, že je na tento účel. V případě internetového bankovnictví pak tuto informaci napsat do poznámky.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 12. do 20. 12. 2020