Archiv pro rok: 2020

Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

 • Ve středu 30. 12. v 19:00 h. bude na faře v Jaktaři další katecheze pro dospělé.
 • Koledníci tříkrálové sbírky si mohou přijít pro požehnání na svou cestu v pátek 1. 1. po mších svatých.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
 • Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u finančního daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani.
 • V kostelích bude do 31. 12. ještě pokladnička pro ty, kteří nestihli dát svůj dar na misie. Tím se misijní sbírka v našich farnostech ukončí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021

Přímé přenosy z vánočních bohoslužeb

Živé vysílání bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři bude pokračovat i během vánočních svátků. Prosíme, předejte tuto informaci svým blízkým. Obzvlášť všem nemocným a lidem v karanténě, aby se mohli připojit k našemu farnímu společenství.

Ohlášky ze 4. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je měsíční sbírkou na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě stromků, vánoční výzdoby i úklidu. V Jaktaři se dnes po mši svaté ještě dokončí výzdoba. Také chci poděkovat rodině z Kateřinek, která darovala svůj strom naší farnosti.
 • Ve středu bude v Jaktaři přede mší svatou opět adorace a poslední standardní možnost přistoupit ke svátosti pokání. Pokud někdo z mimořádných příčin (práce v zahraniční, nemoc apod.) nemohl přistoupit ke zpovědi, můžeme se domluvit individuálně.
 • Od středy bude v kostelích betlémské světlo, které si můžete odnést domů. Na vigilii 24. 12. zveme zvláště rodiny s dětmi z obou farností. Děti mohou přinést výsledek svého adventního snažení – dárek pro Ježíška. Příští neděli bude obnova manželských slibů a žehnání vína.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
 • Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani. Kdo chce přispět na misie, musí u daru sdělit, že je na tento účel.
 • Je naší velikou radostí, že se našla osoba ochotná vykonávat kostelnickou službu ve farnosti Jaktař – paní Marie Laifertová. Přejeme jí mnoho Božích milostí a požehnání do této náročné služby. Chci z celého srdce poděkovat panu Janu Hanušovi st. za mnoho let kostelnické služby spojené se službou varhaníka. Kéž mu Pán odplatí mnohými milostmi za jeho obětavou službu!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 12. do 27. 12. 2020

Ohlášky z 3. neděle adventní

 • Dnešní sbírka je určena na podporu Televize Noe. Pamatujte na ni, prosím, zvláště vy, kteří jste v současné době často sledovali mši sv. skrze toto médium. Příští týden proběhne v obou farnostech měsíční sbírka na opravy.
 • Tato středa 16. 12. je poslední postní středou vyhlášenou biskupy ČR. V 19:00 h. bude opět katecheze pro dospělé na faře v Jaktaři.
 • Možnost přijmout svátost smíření před Vánoci bude:

Ve všední dny v obou farnostech přede mší svatou.

Ve čtvrtek 17. 12. : v Milostovicích od 16:00 h. do 16:25 h.

V sobotu 19. 12.: ve Vlaštovičkách od 13:30 h. do 13:55 h.

v Jaktaři od 14:00 h. do 14:50 h.

v Kateřinkách od 15:00 h. do 15:50 h.

Ve dvou posledních případech budou přítomni dva zpovědníci.

 • Příprava vánoční výzdoby a úklid před svátky proběhnou tímto způsobem: v Kateřinkách začne stavění stromků a jejich zdobení v sobotu 19. 12. v 9:00 h., úklid pak bude probíhat od 13:00 h. V Jaktaři se budou stromky stavět v tutéž sobotu v 9:00 h. a okolo desáté proběhne úklid. Zdobit se bude v neděli 20. 12. po mši sv. Velmi prosíme muže i ženy našich farností, aby pomohli při této přípravě.
 • S odchodem duchovního správce skončil mandát ekonomické rady. Povinností nového duchovního správce je ustanovit radu novou. Diecézní právo dovoluje při péči o více farností ustanovit jednu radu z členů všech farností a nový duchovní správce ji může ustanovit na dobu jednoho roku. Proto chci upřímně poděkovat končícím členům ekonomických rad. Rozhodl jsem se ustanovit novou ekonomickou radu od 15. 12. 2020 z těchto členů: Jan Štekr a Zdeňka Chalupová za farnost Kateřinky a Alfons Stuchlík a Josef Cechl za farnost Jaktař. Rada se pak sejde v pátek 18. 12. po večerní mši sv. v Kateřinkách.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
 • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy. Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u vyššího daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani. Kdo chce přispět na misie, musí u daru sdělit, že je na tento účel. V případě internetového bankovnictví pak tuto informaci napsat do poznámky.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 12. do 20. 12. 2020

Ohlášky z 2. neděle adventní

 • Prožíváme v našich farnostech adventní dobu. Můžeme využít „adventní snažení“, které jsme připravili pro děti i dospělé. Vzadu v obou kostelích je ještě několik kusů. Můžete si je také stáhnout z našich internetových stránek.
 • Dnes je první neděle v měsíci, mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. knihovna.
 • Biskupové naší země vyhlašují na první tři středy měsíce prosince mimořádný půst za ukončení pandemie. Můžeme se postit od masa, jako ostatně každý pátek, kdy je závazný půst, nebo můžeme přidat ještě další rozumné omezení v jídle nebo dovolených požitcích např. alkoholu, televizi apod.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem. Neodkládejte jejich zápis, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
 • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy. Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u vyššího daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani. Kdo chce přispět na misie, musí u daru sdělit, že je na tento účel. V případě internetového bankovnictví pak tuto informaci napsat do poznámky
 • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 12. do 13. 12. 2020

Ohlášky z 1. neděle adventní

 • Dnešní nedělí vstupujeme do nového liturgického roku a zahajujeme adventní dobu. Máme tento čas prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Malou pomocí pro nás může být adventní snažení pro děti a pro dospělé, které jsme pro vás připravili. Vyzvednout si je můžete vzadu v kostelích nebo stáhnout z internetových stránek farnosti, kde najdete i podrobnější návod.
 • Jelikož se epidemiologická opatření rozvolnila, budou mše sv. probíhat jako obvykle, stejně jako adorace v obou farnostech. Vyzpovídat se je možné před bohoslužbami. Kdo by chtěl přijmout svátost oltářní mimořádně mimo mši svatou, musí se dopředu domluvit na termínu.
 • Biskupové naší země vyhlašují na první tři středy měsíce prosince mimořádný půst za ukončení pandemie. Můžeme se postit od masa, jako ostatně každý pátek, kdy je závazný půst, nebo můžeme přidat ještě další rozumné omezení v jídle nebo dovolených požitcích např. alkoholu, televizi apod.
 • Ve středu 2. 12. se opět sejdeme v Jaktaři na faře v 19:00 h. ke katechezi pro dospělé.
 • Tento pátek je první v měsíci, budou tedy měsíční návštěvy nemocných. Ve čtvrtek budou především v Jaktaři a v pátek v Kateřinkách. Mimořádní zájemci se mohou nahlásit kdykoli.
 • Příští neděle je první v měsíci, mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. knihovna.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Neodkládejte jejich zápis, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
 • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy. Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u vyššího daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani.
 • Misijní sbírka má být uspořádána do konce letošního roku. V naší farnosti proběhne následujícím způsobem: kdo bude chtít přispět na misie v hotovosti, musí u daru sdělit, že je na misie. V případě daru skrze internetového bankovnictví pak napsat do poznámky, že je dar určen na misie.
 • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 11. do 6. 12. 2020

Adventní aktivita pro děti i dospělé

Milí farníci,
současná doba nám sice nedovoluje prožít letošní advent přesně tak, jak jsme zvyklí, ale přesto je zde možnost, jak se jako farnost zapojit do společné aktivity, a to i na dálku. Nabízíme 2 aktivity – jednu pro děti (od nejmenších až po cca 8–10 let) a druhou pro starší děti, mládež a dospělé všeho věku.

Mladší děti bude letos provázet adventem anděl Vendelín. Tento anděl má pro děti na každý den nachystaný dopis, ve kterém děti seznamuje s adventní dobou a dává tipy na zajímavé aktivity, které mohou děti provádět společně s rodiči a zpříjemnit si tak adventní dobu. Zároveň má pro děti připraveny 4 zvláštní úkoly (na každý adventní týden jeden), které se děti snaží plnit a každý den si za splněný úkol mohou nalepit obrázek na předem připravenou krabici. Před Vánoci bude tato krabice krásně ozdobená splněnými úkoly a dobrými skutky a bude sloužit jako dárek pro Ježíška. Aktivitu je možné si vytisknout a připravit doma, odkaz ke stažení zde: https://ajinka.signaly.cz/2011/adventem-s-andelem-vendelinem-2020

Pro starší děti, mládež a dospělé nabízíme jednoduchou adventní duchovní obnovu. Na každý týden je připraven plakátek s konkrétní výzvou do daného týdne. Jednotlivé výzvy na sebe navazují a zároveň poskytují prostor ke zpětné vazbě. Odkaz ke stažení: https://www.katechetiolomouc.cz/news/adventni-kalendar-2020/